ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 10
2 ศิริพร ภักดีผาสุข 6
3 สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 2
4 นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์ 2
5 ชาญวิทย์ เยาวฤทธา 2
6 ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ 2
7 เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ 2
8 เทพี จรัสจรุงเกียรติ 2
9 พรรณธร ครุธเนตร 2
10 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 2
11 วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ 1
12 ธีระ บุษบกแก้ว 1
13 ธีระยุทธ สุริยะ 1
14 ยมลภัทร ภัทรคุปต์ 1
15 สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า 1
16 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
17 วีณา วุฒิจำนงค์ 1
18 นริศรา หาสนาม 1
19 ปิยภรณ์ อบแพทย์ 1
20 ยาภา ลิ่วเจริญชัย 1
21 นัทธนัย ประสานนาม 1
22 สรียา ทับทัน 1
23 ปวีณา วัชรสุวรรณ, 2521- 1
24 ประไพพรรณ พึ่งฉิม 1
25 สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม 1
26 รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม 1
27 รุ่งอรุณ ใจซื่อ 1
28 เพชรีภรณ์ เอมอักษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
13 2544 1
14 2543 2
15 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแสดงความเห็นแย้งในปริจเฉทการสนทนาในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
2 ถ้อยคำแสดงการเป็นผู้ฟังของผู้ร่วมสนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันในบทสนทนาภาษาไทย
3 การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในห้องสนทนาแคมฟร็อกในภาษาไทย : กรณีศึกษาห้องสนทนาในโซน 18+
6 แนวคิดเรื่อง "บุญคุณ" กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย
7 แนวคิดเรื่อง “บุญคุณ” กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย
8 การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในห้องสนทนาแคมฟร็อกในภาษาไทย : กรณีศึกษาห้องสนทนาในโซน 18+
ปี พ.ศ. 2554
9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ
10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนของนักโทษประหารและการประหารชีวิตในหนังสือพิมพ์รายวันไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์"
12 วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์
13 อุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะ
14 อุปลักษณ์ชีวิตในหนังสือแนะนำการดำเนินชีวิต : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์
15 วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ.2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย :
ปี พ.ศ. 2552
16 คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย C(r)a ในภาษาไทย
17 อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ
ปี พ.ศ. 2551
18 อุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้ : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
19 จาก "เจ้าพ่ออ่างทองคำ" สู่ "คนชนชั้นธรรมดาที่กล้าแฉ" : กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ในวาทกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง
20 กลวิธีการบอกเลิกสัญญาในภาษาไทย : กรณีศึกษาผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
21 วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย : กรณีศึกษานิสิตนักศึกษา
22 วัจนกรรมการตักเตือนในภาษาไทย : กรณีศึกษาครูกับศิษย์
ปี พ.ศ. 2548
23 เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535-2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธี
24 การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์แบบทดสอบในนิตยสารไทย
ปี พ.ศ. 2547
25 กลวิธีการกล่าวแย้งในภาษาไทยของผู้ที่มีสถานภาพต่างกัน : กรณีศึกษาของครูและนักเรียน
26 กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ปี พ.ศ. 2546
27 การศึกษาเชิงประวัติของคำว่า แล้ว อยู่ อยู่แล้ว
ปี พ.ศ. 2544
28 การศึกษาประโยคภาษาไทยที่มีคำว่า "ทำไม" ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
29 กลวิธีทางภาษาในการถามซัก ถามค้าน ถามติง ในการพิจารณาคดี
30 หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
31 กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภท