ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพร ประคองเก็บ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 4
2 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 4
3 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 4
4 ณัฐพล จิตมาตย์ 4
5 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
6 วัชรี ศรีรักษา 3
7 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
8 ประภาส แยบยน 3
9 อรพิน หนูทอง 3
10 พุฒนา รุ่งระวี 3
11 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
12 วรกร สิทธิพงษ์ 3
13 บุญณิศา ฆังคมณี 3
14 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
15 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
16 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
17 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
18 รมิดา ขันตรีกรม 3
19 จันทรา บดีศร 3
20 กลวัชร ทิมินกุล 3
21 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
22 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
23 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
24 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
25 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
26 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
27 พัชราพร หนูวิสัย 3
28 เวียง อากรชี 3
29 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
30 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
33 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 3
34 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
35 สุรกิตติ ศรีกุล 3
36 ไกรศร ตาวงศ์ 3
37 กาญจนา ทองนะ 3
38 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
39 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
40 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
41 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
42 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
43 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
44 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
45 อรุณี ใจเถิง 3
46 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
47 อาพร คงอิสโร 3
48 นายอาทิตย์ สุขเกษม 2
49 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 2
50 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 2
51 สมคิด ดำน้อย 1
52 R.J. Gilkes 1
53 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 1
54 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
55 อัญชลี สุทธิประการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2550 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
4 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม
5 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม
ปี พ.ศ. 2550
6 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)