ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพร ประคองเก็บ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 4
2 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 4
3 ณัฐพล จิตมาตย์ 4
4 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 4
5 วัชรี ศรีรักษา 3
6 อรพิน หนูทอง 3
7 วรกร สิทธิพงษ์ 3
8 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
9 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
10 บุญณิศา ฆังคมณี 3
11 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
12 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
13 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
14 ประภาส แยบยน 3
15 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
16 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
17 รมิดา ขันตรีกรม 3
18 จันทรา บดีศร 3
19 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 3
20 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
21 กลวัชร ทิมินกุล 3
22 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
23 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
24 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
25 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
26 พุฒนา รุ่งระวี 3
27 กาญจนา ทองนะ 3
28 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
29 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
30 ไกรศร ตาวงศ์ 3
31 พัชราพร หนูวิสัย 3
32 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
33 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
34 สุรกิตติ ศรีกุล 3
35 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
36 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
37 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
38 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
39 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
40 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
41 เวียง อากรชี 3
42 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
43 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
44 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
45 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
46 อาพร คงอิสโร 3
47 อรุณี ใจเถิง 3
48 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 2
49 นายอาทิตย์ สุขเกษม 2
50 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 2
51 สมคิด ดำน้อย 1
52 R.J. Gilkes 1
53 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 1
54 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
55 อัญชลี สุทธิประการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2550 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
4 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม
5 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม
ปี พ.ศ. 2550
6 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)