ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของความผิดปกติของการหายใจขณะหลับต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
2 ปัจจัยเสี่ยงของการตื่นตัวขณะนอนหลับกับการเกิดการไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารในช่วงกลางคืนในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมกับโรคกรดไหลย้อน
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาผลของยาอีทาเนอร์เซ็บในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงความดันหลอดเลือดแดงปอดในหนูแรทที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงสลับกับภาวะปกติอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2555
4 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของการให้เลือดต่อการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี ที่ไม่ได้รับการตัดม้าม
6 การศึกษาผลของยาราบีพราโซลที่มีต่อตัวแปรในการนอนหลับในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดมากในหลอดอาหารร่วมกับกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับเปรียบเทียบกับยาหลอก
7 การศึกษาผลของยาโบเซนแทนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงปอดในกลุ่มหนูแรทที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงสลับกับสภาวะปกติอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาความแตกต่างของจำนวนน้ำจากช่องโพรงปอดที่มีผลต่อการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดโดยวิธีทางชีวโมเลกุลพีซีอาร์
9 การศึกษาความแตกต่างของจำนวนน้ำจากช่องโพรงปอดที่มีผลต่อการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดโดยใช้วิธีทางชีวโมเลกุลพีซีอาร์
10 การศึกษาความแตกต่างของจำนวนน้ำ จากช่องโพรงปอดที่มีผลต่อการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด โดยใช้วิธีทางชีวโมเลกุลพีซีอาร์