ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วัสดุผสมพลาสติกรีไซเคิลและยางครัมป์
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการขึ้นรูป การนำความร้อน และการวัลคาไนซ์ของยางล้อตันโดยการจำลองแบบไฟไนท์อิลิเมนท์
3 การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบน จากยางธรรมชาติ
4 เครื่องต้นแบบการวัดความแข็งฟองยางธรรมชาติแบบไม่ทำลาย ในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2552
5 เครื่องต้นแบบการวัดความแข็งฟองยางธรรมชาติแบบไม่ทำลายในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
6 การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบนจากยางธรรมชาติ
7 การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่ออุ่นยางในกระบวนการผลิตยางรถล้อตัน
8 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์ : ภายใต้แผนงานการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา
9 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิล : ภายใต้แผนงานโครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา
10 คุณสมบัติการยึดติดของยางธรรมชาติ
11 การโพสวัลคาไนซ์ของฟองยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบน จากยางธรรมชาติ
13 เครื่องต้นแบบการวัดความแข็งฟองยางธรรมชาติแบบไม่ทำลาย ในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
14 การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบนจากยางธรรมชาติ
15 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเศษยางครัมป์และพลาสติก
ปี พ.ศ. 2550
16 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้แผนงาน : โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
17 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์ ภายใต้แผนงาน : การวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์ ภายใต้แผนงาน : การวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
19 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้แผนงาน : โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
20 เครื่องต้นแบบการวัดความแข็งฟองยางธรรมชาติแบบไม่ทำลาย ในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
21 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเศษยางครัมป์และพลาสติก
22 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเศษยางครัมป์และพลาสติก
23 การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่ออุ่นยางในกระบวนการผลิตยางรถล้อตัน
24 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5) : การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
25 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.(5) : การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
26 การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
27 การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
28 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ. (2) : ผลของโครงสร้างมหภาคต่อความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
29 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวนด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
30 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์
31 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2549
32 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์
33 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมป์และพลาสติกรีไซเคิล
34 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวนด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
35 การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
36 การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
37 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวนด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
38 คุณสมบัติการยึดติดของยางธรรมชาติ
39 การโพสวัลคาไนซ์ของฟองยางธรรมชาติ
40 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวนด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
41 การโพสวัลคาไนซ์ของฟองยางธรรมชาติ
42 คุณสมบัติการยึดติดของยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2548
43 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ. (2) : ผลของโครงสร้างมหภาคต่อความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
44 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5) : การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
45 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.(5) : การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
46 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
47 ผลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ
48 การโพสวัลคาไนซ์ของฟองยางธรรมชาติ
49 คุณสมบัติการยึดติดของยางธรรมชาติ
50 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5) : การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
51 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.(5) : การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
52 ผลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ
53 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ. (2) : ผลของโครงสร้างมหภาคต่อความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
54 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.(5) : การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
55 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5) : การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเข้ายางหนา
ปี พ.ศ. 2547
56 การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
57 การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
58 การศึกษากลไกการแห้งของฟองยางธรรมชาติ
59 ผลความหนืดของน้ำยางต่อการทำยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
60 ผลของโครงสร้างมหภาคต่อความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
61 การควบคุมความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
62 การศึกษากลไกการแห้งของฟองน้ำธรรมชาติ