ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐนี วรยศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสาธิตการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แผนงาน) โครงการสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์ใช้นำ้มันชีวภาพผสมในรูปอิมัลชั่นด้วยคลื่นความถี่หนือเสียงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล
3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับอำเภอ
5 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
6 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับอำเภอ
7 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน
8 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการผลิตของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง
ปี พ.ศ. 2551
9 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาโรงงานต้นแบบระบบกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคปั๊มฟอง
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาโรงงานต้นแบบระบบกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคปั๊มฟอง