ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐนิภา คุปรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 34
2 นันทรัตน์ เจริญกุล 13
3 ศิริเดช สุชีวะ 5
4 ปวีณา หมดราคี 5
5 สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ 5
6 อมรชัย ตันติเมธ 3
7 อวยพร เรืองตระกูล 3
8 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 3
9 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 3
10 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 3
11 พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ 2
12 สุมณฑา พงษ์มาลา 2
13 ญาณิศา บุญจิตร์ 2
14 พูลเกียรติ ลีนะนิธิกุล 1
15 ภุชงค์ ชำนาญกิจ 1
16 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
17 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
18 อุษณีย์ พานิชย์ไพศาลกูล 1
19 เลื่อน หรุ่นสูงเนิน 1
20 ไพศาล สินลารัตน์ 1
21 มนิดา อดิศัยสกุล 1
22 เพ็ญสิริ อุดมผล 1
23 ปรีชา มีพงษ์ 1
24 ปริศนา น้อยใจดี 1
25 ปริศนา นวลบุญเรือง 1
26 มุกดา สุคนธโอสถ 1
27 กีรติ ศรีวิเชียร 1
28 รังสฤษฎ์ ศรีวิชัย 1
29 สรวง นิลดี 1
30 ประภาษ นันโท 1
31 ประมุข ตันจำรูญ 1
32 ประจิม จบศรี 1
33 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
34 ประสิทธิ์ พงษ์เทพนิวัติ 1
35 สมาน จันทะดี 1
36 สาโรช ไชยรักษ์ 1
37 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
38 สุรชาติ เสนาจักร์ 1
39 บุญช่วย ศิริเกษ 1
40 ณัฎฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ 1
41 เพ็ญรำไพ รามบุตร 1
42 จักรพรรดิ วะทา 1
43 เฉลิมพล พินทอง 1
44 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
45 ณรงค์ ดำรงสันติธรรม 1
46 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
47 ธำรง เฉลียวฉลาด 1
48 ชำนาญ ชื่นช่วย 1
49 ขวัญชีวา วรรณพินทุ 1
50 กอบกุล พฤกษะวัน 1
51 รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ 1
52 ปทุมรัตน์ เหรียญไพศาล 1
53 อุไรรัตน์ ชนะบำรุง 1
54 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
55 ดำรัส อินจันทร์ 1
56 เผด็จ อุทุมสกุลรัตน์, 2515- 1
57 เชียร ศิลนะชัย 1
58 อารีย์ สุวรรณปาล 1
59 บุญจันทร์ บัวหุ่ง 1
60 บัญชา ยี่สารพัฒน์ 1
61 ประดิษฐ์ ธรรมวิจิตร 1
62 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
63 เสาวรส เกียรตินาถ 1
64 เฉลิมชัย หาญกล้า, 2508- 1
65 นิตยา เทพอรุณรัตน์ 1
66 บัณฑิต พรสินชัย 1
67 สุภาพร ธรรมศิริ 1
68 เบญจวรรณ ศรีมารุต 1
69 ประดิษฐ์ ทองคำปลิว 1
70 วิบูลย์ แมนสถิตย์ 1
71 เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 1
72 ยุวราณี สุขวิญญาณ์ 1
73 ชัชวาลย์ สวัสดิ์พานิช 1
74 ฐนิดา น้อยสกุล 1
75 ณัทพงศ์ ไผทรัตน์ 1
76 จักรพงษ์ ทัพขวา 1
77 จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า 1
78 นพมาศ วงศ์โสภา 1
79 ธีรเทพ ทองสถิตย์ 1
80 กมล รอดคล้าย 1
81 ธวัช หมื่นศรีชัย 1
82 ธวัช กรุดมณี 1
83 ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ 1
84 ทิวาพร ทวีกุล 1
85 ธำรง อมโร 1
86 ประเสริฐ แก้วเพ็ชร 1
87 ประภัสร์ แสงดา 1
88 พนิดา สัตถาสาธุชนะ 1
89 ประพนธ์ คูณพงษ์ 1
90 ประภิน วีระศิลป์ 1
91 สุพิศ ประสพศิลป์ 1
92 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
93 นฤมล ปภัสสรานนท์ 1
94 อุทัย โล้วมั่นคง 1
95 ทรงพล ลิโมภาสิทธิ์ 1
96 ประวัติ คงอ่อน 1
97 เกษม บุญรมย์ 1
98 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
99 วีระ สุเมธาพันธุ์ 1
100 สมนึก ทองเอี่ยม 1
101 วลัยพร ศิริภิรมย์ 1
102 ปรีชา ศรีสรากรณ์ 1
103 รุจิเรข จิระเสวี 1
104 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
106 กัลยา ศุภศิริ 1
107 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 1
108 จินทนา พิทยารัฐ 1
109 อำนวย ชิดชู 1
110 อัจฉรา สังข์สุวรรณ 1
111 ปรีชา หมอนทอง 1
112 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
113 สังเวียน ตังคณาพร 1
114 ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ 1
115 ธำรงศักดิ์ เจริญสุข 1
116 สวัสดิ์ แก้วสมบูรณ์ 1
117 อัจฉรา นิยมาภา 1
118 อิทธิชัย ธนเศรษฐ์ 1
119 วันเดิม มณีโภคา 1
120 สมศรี รีวานนท์ 1
121 พิทยา มุสิก 1
122 สำเร็จ โพธิวรรณา 1
123 สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 1
124 วีระพันธ์ สมเทพ 1
125 อารี ไชยราช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 10
3 2551 1
4 2550 6
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 5
8 2546 4
9 2545 3
10 2542 1
11 2540 5
12 2539 7
13 2538 6
14 2537 7
15 2536 6
16 2535 2
17 2534 5
18 2533 5
19 2532 3
20 2531 4
21 2530 6
22 2529 6
23 2528 8
24 2527 5
25 2526 4
26 2525 3
27 2524 3
28 2523 3
29 2522 4
30 2516 1
31 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
5 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
8 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงาน สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
11 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ปี พ.ศ. 2550
13 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
14 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
16 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน ที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2549
19 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6
20 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
21 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย
25 การศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปกครอง
26 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15
27 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
28 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับประสิทธิผลภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
29 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
30 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2545
32 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ
33 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
34 การศึกษาสภาพและปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2542
35 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2540
36 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
37 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
38 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงการรับรองคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
40 การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
41 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
42 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
43 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
44 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
45 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
46 การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
47 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2538
48 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
49 การศึกษาปัญหาการบริหารงานของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
50 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
51 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน ของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
52 การศึกษาบทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
53 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
54 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
55 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้
56 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคเหนือ
57 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
58 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
59 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลาง
60 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
61 ความขัดแย้งเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
63 การศึกษาสภาพและปัญหาการประสานงานของหน่วยงานระดับกอง กรมสามัญ
64 การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิกใน กรุงเทพมหานคร
65 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 7
66 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2535
67 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสอน ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในภาคเหนือ
68 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามความคาดหวังของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2534
69 พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
70 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ที่สอนระดับปรีคลีนิก ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
71 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่ศึกษาต่อของนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสงคราม
72 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
73 การศึกษาแบบผู้นำ พิสัยของแบบ และความสามารถในการปรับแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2533
74 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
75 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
76 การศึกษาสภาพการบริหารงานของสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในเขตการศึกษา 6
77 ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการรับบริการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
78 ความต้องการของผู้ปกครองต่างช่วงชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2532
79 การศึกษาแนวการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก
80 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดและนิติกร เกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของกรสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
81 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของศึกษานิเทศก์อำเภอ
ปี พ.ศ. 2531
82 ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด
83 การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
84 บทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอาจารย์
85 การศึกษามูลฐานอำนาจการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
86 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจนภาคเหนือ
87 การศึกษากระบวนการรักษาระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
88 บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารการศึกษา
89 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
90 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
91 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของศึกษาธิการอำเภอ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
92 การบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
93 บทบาทหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามความคาดหวัง ของผู้บริหารประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
94 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
95 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
96 ความคาดหวังของผู้บริหารการศึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อบทบาทของศึกษาธิการจังหวัด
97 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารและอาจารย์กับบรรยากาศองค์การในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
ปี พ.ศ. 2528
98 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
99 การนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
100 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
101 สภาพและปัญหาในการประสานงานการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ ในพื้นที่ชนบทยากจน ภาคเหนือ
102 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในกลุ่มโรงเรียน
103 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 10
104 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
105 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2527
106 การศึกษาแนวการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก
107 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 9
108 ความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ในเขตการศึกษา 1 ต่อแนวทางการยกระดับวิชาชีพครู
109 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
110 ความพึงพอใจของครู อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2526
111 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
112 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
113 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และคณาจารย์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
114 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจารย์ ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
115 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
116 พฤติกรรมการตัดสินใจและสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
117 บทบาทเกี่ยวกับงานวิชาการของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2524
118 ลักษณะของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครู
119 ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
120 การกระจายบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2523
121 พฤติกรรมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา
122 ปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล ในเขตการศึกษา สิบ
123 ความคาดหวังในบทบาทด้านการบริหารการเรียนการสอนของอาจารย์ คณะวิชาครุศาสตร์ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
124 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
126 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
127 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2516
128 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์