ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐนิภา คุปรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 34
2 นันทรัตน์ เจริญกุล 13
3 สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ 5
4 ปวีณา หมดราคี 5
5 ศิริเดช สุชีวะ 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 5
7 สุวิมล ว่องวาณิช 4
8 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 4
9 ชญาพิมพ์ อุสาโห 3
10 อมรชัย ตันติเมธ 3
11 อวยพร เรืองตระกูล 3
12 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 3
13 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 3
14 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 3
15 สุมณฑา พงษ์มาลา 2
16 ญาณิศา บุญจิตร์ 2
17 พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ 2
18 วลัยพร ศิริภิรมย์ 1
19 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 1
20 กัลยา ศุภศิริ 1
21 รุจิเรข จิระเสวี 1
22 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
23 จินทนา พิทยารัฐ 1
24 สมนึก ทองเอี่ยม 1
25 อารี ไชยราช 1
26 ประมุข ตันจำรูญ 1
27 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
28 ประจิม จบศรี 1
29 วิบูลย์ แมนสถิตย์ 1
30 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
31 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
32 อำนวย ชิดชู 1
33 อิทธิชัย ธนเศรษฐ์ 1
34 สังเวียน ตังคณาพร 1
35 ปรีชา ศรีสรากรณ์ 1
36 ปรีชา หมอนทอง 1
37 สวัสดิ์ แก้วสมบูรณ์ 1
38 พิทยา มุสิก 1
39 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
40 ประภาษ นันโท 1
41 วีระ สุเมธาพันธุ์ 1
42 สมศรี รีวานนท์ 1
43 อัจฉรา สังข์สุวรรณ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
45 สำเร็จ โพธิวรรณา 1
46 วีระพันธ์ สมเทพ 1
47 สุวรรณ ขวัญแก้ว 1
48 สมาน จันทะดี 1
49 ปริศนา น้อยใจดี 1
50 ปรีชา มีพงษ์ 1
51 ปริศนา นวลบุญเรือง 1
52 มุกดา สุคนธโอสถ 1
53 พูลเกียรติ ลีนะนิธิกุล 1
54 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
55 มนิดา อดิศัยสกุล 1
56 ไพศาล สินลารัตน์ 1
57 ประดิษฐ์ ธรรมวิจิตร 1
58 อัยนา เพ็ชรทองคำ, 2519- 1
59 เผด็จ อุทุมสกุลรัตน์, 2515- 1
60 ประดิษฐ์ ทองคำปลิว 1
61 เฉลิมชัย หาญกล้า, 2508- 1
62 ประสิทธิ์ พงษ์เทพนิวัติ 1
63 ภุชงค์ ชำนาญกิจ 1
64 เลื่อน หรุ่นสูงเนิน 1
65 สุรชาติ เสนาจักร์ 1
66 นพพงษ์ บุญจตราดุลย์ 1
67 บุญช่วย ศิริเกษ 1
68 กีรติ ศรีวิเชียร 1
69 สรวง นิลดี 1
70 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
71 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
72 ธีรเทพ ทองสถิตย์ 1
73 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
74 อุษณีย์ พานิชย์ไพศาลกูล 1
75 เพ็ญสิริ อุดมผล 1
76 พิณสุดา สิริธรังศรี 1
77 สาโรช ไชยรักษ์ 1
78 ณัฎฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ 1
79 รังสฤษฎ์ ศรีวิชัย 1
80 จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต 1
81 นิตยา เทพอรุณรัตน์ 1
82 ดำรัส อินจันทร์ 1
83 อุไรรัตน์ ชนะบำรุง 1
84 บัณฑิต พรสินชัย 1
85 สุภาพร ธรรมศิริ 1
86 ขวัญชีวา วรรณพินทุ 1
87 รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ 1
88 ธำรง เฉลียวฉลาด 1
89 ชำนาญ ชื่นช่วย 1
90 สุพิศ ประสพศิลป์ 1
91 จักรพรรดิ วะทา 1
92 ธำรง อมโร 1
93 พนิดา สัตถาสาธุชนะ 1
94 ณรงค์ ดำรงสันติธรรม 1
95 เฉลิมพล พินทอง 1
96 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
97 เชียร ศิลนะชัย 1
98 ปิติชาย ตันปิติ,2506- 1
99 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
100 บุญจันทร์ บัวหุ่ง 1
101 บัญชา ยี่สารพัฒน์ 1
102 วุฒิชัย วรชิน, 2520- 1
103 อารีย์ สุวรรณปาล 1
104 สุภาวรรณ โชติผล, 2510- 1
105 เบญจวรรณ ศรีมารุต 1
106 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
107 ทนุพันธ์ หิรัญเรือง, 2503- 1
108 เสาวรส เกียรตินาถ 1
109 เพ็ญรำไพ รามบุตร 1
110 สุภารัตน์ ม่วงศิริ, 2517- 1
111 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
112 ปทุมรัตน์ เหรียญไพศาล 1
113 ชัชวาลย์ สวัสดิ์พานิช 1
114 ธำรงศักดิ์ เจริญสุข 1
115 อัจฉรา นิยมาภา 1
116 ณัทพงศ์ ไผทรัตน์ 1
117 ทิวาพร ทวีกุล 1
118 เกษม บุญรมย์ 1
119 ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ 1
120 เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 1
121 ธวัช กรุดมณี 1
122 กมล รอดคล้าย 1
123 จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า 1
124 สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 1
125 วันเดิม มณีโภคา 1
126 จักรพงษ์ ทัพขวา 1
127 นพมาศ วงศ์โสภา 1
128 ธวัช หมื่นศรีชัย 1
129 ประภัสร์ แสงดา 1
130 ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ 1
131 นฤมล ปภัสสรานนท์ 1
132 ประพนธ์ คูณพงษ์ 1
133 กอบกุล พฤกษะวัน 1
134 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
135 ประเสริฐ แก้วเพ็ชร 1
136 ฐนิดา น้อยสกุล 1
137 ทรงพล ลิโมภาสิทธิ์ 1
138 อุทัย โล้วมั่นคง 1
139 ยุวราณี สุขวิญญาณ์ 1
140 ประวัติ คงอ่อน 1
141 ประภิน วีระศิลป์ 1
142 นวลลักขณ์ บุษบง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 10
3 2551 1
4 2550 6
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 5
8 2546 4
9 2545 3
10 2542 1
11 2540 5
12 2539 7
13 2538 6
14 2537 7
15 2536 6
16 2535 2
17 2534 5
18 2533 5
19 2532 2
20 2531 4
21 2530 6
22 2529 6
23 2528 8
24 2527 4
25 2526 4
26 2525 3
27 2524 3
28 2523 3
29 2522 4
30 2516 1
31 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
5 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
8 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงาน สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
11 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ปี พ.ศ. 2550
13 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
14 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
16 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน ที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2549
19 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6
20 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
21 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย
25 การศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปกครอง
26 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15
27 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
28 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับประสิทธิผลภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
29 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
30 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2545
32 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ
33 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
34 การศึกษาสภาพและปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2542
35 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2540
36 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
37 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
38 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงการรับรองคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
40 การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
41 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
42 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
43 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
44 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
45 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
46 การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
47 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2538
48 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
49 การศึกษาปัญหาการบริหารงานของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
50 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
51 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน ของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
52 การศึกษาบทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
53 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
54 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
55 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้
56 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคเหนือ
57 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
58 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
59 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลาง
60 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
61 ความขัดแย้งเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
63 การศึกษาสภาพและปัญหาการประสานงานของหน่วยงานระดับกอง กรมสามัญ
64 การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิกใน กรุงเทพมหานคร
65 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 7
66 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2535
67 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสอน ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในภาคเหนือ
68 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามความคาดหวังของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2534
69 พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
70 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ที่สอนระดับปรีคลีนิก ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
71 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่ศึกษาต่อของนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสงคราม
72 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
73 การศึกษาแบบผู้นำ พิสัยของแบบ และความสามารถในการปรับแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2533
74 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
75 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
76 การศึกษาสภาพการบริหารงานของสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในเขตการศึกษา 6
77 ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการรับบริการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
78 ความต้องการของผู้ปกครองต่างช่วงชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2532
79 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดและนิติกร เกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของกรสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
80 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของศึกษานิเทศก์อำเภอ
ปี พ.ศ. 2531
81 ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด
82 การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
83 บทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอาจารย์
84 การศึกษามูลฐานอำนาจการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
85 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจนภาคเหนือ
86 การศึกษากระบวนการรักษาระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
87 บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารการศึกษา
88 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
89 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
90 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของศึกษาธิการอำเภอ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
91 การบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
92 บทบาทหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามความคาดหวัง ของผู้บริหารประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
93 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
94 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
95 ความคาดหวังของผู้บริหารการศึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อบทบาทของศึกษาธิการจังหวัด
96 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารและอาจารย์กับบรรยากาศองค์การในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
ปี พ.ศ. 2528
97 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
98 การนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
99 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
100 สภาพและปัญหาในการประสานงานการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ ในพื้นที่ชนบทยากจน ภาคเหนือ
101 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในกลุ่มโรงเรียน
102 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 10
103 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
104 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2527
105 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 9
106 ความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ในเขตการศึกษา 1 ต่อแนวทางการยกระดับวิชาชีพครู
107 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
108 ความพึงพอใจของครู อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2526
109 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
110 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
111 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และคณาจารย์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
112 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจารย์ ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
113 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
114 พฤติกรรมการตัดสินใจและสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
115 บทบาทเกี่ยวกับงานวิชาการของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2524
116 ลักษณะของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครู
117 ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
118 การกระจายบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2523
119 พฤติกรรมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา
120 ปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล ในเขตการศึกษา สิบ
121 ความคาดหวังในบทบาทด้านการบริหารการเรียนการสอนของอาจารย์ คณะวิชาครุศาสตร์ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
122 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
124 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
125 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2516
126 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์