ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐดนัย อินทรสุขศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 จิระ เมฆวิชัย 1
3 วชิระ สิงหะคเชนทร์ 1
4 ศักดา ลิ้มโสภาธรรม 1
5 สำราญ เทียวพานิช 1
6 วิไลพร ลีมะสวัสดิ์ 1
7 เบญจพร ปรีชพันธุ์ 1
8 ธวัชชัย ชูศรี 1
9 ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล 1
10 วุฒิเทพ นันทาภิวัฒน์ 1
11 วีกิจ วีรานุรัตติ์ 1
12 ปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ 1
13 สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ 1
14 ทัศนีย์ ตัณฑประศาสน์ 1
15 ณัฎฐพร สังขวาสี 1
16 ธวัช ชีวสุวิทย์ 1
17 วสันต์ ม่วงแก้ว 1
18 พวงมณี อนันตพงศ์ 1
19 สวนา พรพัฒน์กุล 1
20 ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ 1
21 ชัยณรงค์ อิทธิภาณุวัต 1
22 ประกอบ เรืองปัญญาพจน์ 1
23 สุพพตา สาตรพันธุ์ 1
24 นันทา โกวิทวานิช 1
25 อัญชลี อนุกูล 1
26 วีระอร เยี่ยมแสนสุข 1
27 ฉัตรชัย วิบูลย์รณรงค์ 1
28 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 สุกัญญา บ้วนวงศ์ 1
31 ธิดา ชลวร 1
32 สุธินี เตชะบุณยรัตน์ 1
33 ศิริพร กิตติมานนท์ 1
34 สุพิตรา พิสิษฐกุล 1
35 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
36 จุฑาธวัช อินทรสุขศรี 1
37 ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2531 1
2 2529 3
3 2528 3
4 2527 2
5 2526 5
6 2525 2
7 2524 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2531
1 รูปแบบของการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลในองค์กรเอกชนขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
2 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลศิริราช
3 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 ผลกระทบของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพ ที่มีต่อภาวะการมีงานทำของคนงานไทย ในประเทศไทยในช่วงปี 2519-2526
ปี พ.ศ. 2528
5 การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านสวัสดิการพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
6 การศึกษาการบริหารงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7 การศึกษาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ไทย
ปี พ.ศ. 2527
8 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างพนักงานการสื่อสาร แห่งประเทศไทยกับพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
9 การศึกษาการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2526
10 การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย
11 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในประเทศไทย
12 การศึกษาการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาตใต้
13 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงภายหลังการดำเนินการพัฒนาองค์การ ของกองสวนสาธารณะ และกองผังเมือง กรุงเทพมหานคร
14 การจัดการการจ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยผ่านธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2525
15 การศึกษาการจัดการธุรกิจของผู้แทนจำหน่ายรถแทรคเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
16 ปัญหาการบริหารงานของสวนสัตว์ดุสิต
ปี พ.ศ. 2524
17 การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การ ของกรุงเทพมหานคร
18 ปัญหาการดำเนินงานของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย