ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22
2 นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ 6
3 ปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์ 5
4 เฉลิมพล เปล่งวัฒน์ 5
5 อภิญญา ตากสกุล 5
6 นภสร ทานต์พิมาน 5
7 พรหมพงษ์ ลิ้มโชคอนันธ์ 5
8 กมลรัตน์ ศรีสังข์สุข 5
9 ปริยดา จันทรวัฒนาวณิช 5
10 อภิเชษฏ์ ธนะเจริญกิจ 4
11 ปิยะพงษ์ ปานแก้ว 4
12 ศศิวิมล วิวิชชานนท์ 2
13 พงษ์สวัสดิ์ เอี่ยมสำอางค์ 2
14 ณัฏฐ์นวัต คีติกาสุตนันท์ 2
15 ดวงกมล ลิ่มวงศ์ 2
16 อรณิศ ปันยารชุน 2
17 มาริสา เจิมประไพ 2
18 นันทภัทร วรเสาหฤท 2
19 ชลดา กลิ่นหอมยืน 2
20 จริญญา สันติจิตต์ภักดี 2
21 กันตา สุวรรณฤทธิ์ 2
22 จุฑาทิพย์ ทะประสพ 2
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
24 ณัฏฐ์นิรินธน์ พันธุมจินดา 2
25 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
26 วราภรณ์ โยธินศิริกุล 1
27 ชาติรส การะเวก 1
28 ศรัณญา สุขการณ์ 1
29 พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา 1
30 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
31 วาสนา ช่อมะลิ 1
32 ธีระพงษ์ สำราญ 1
33 ทวินันท์ อยู่สุนทร 1
34 ณัฐ ถิรธรรมานุกูล 1
35 ศิริไพลิน วังภูงา 1
36 พชร ชัยศรีลักษณ์ 1
37 เสริมสุข แซ่ตั้ง 1
38 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
39 ปิติวัฒน์ อุดมลักษณ์ 1
40 สุตันตรา แซ่จิว 1
41 ธนวิน นันทาพานิช 1
42 สุริยะศักดิ์ ถาวรวัฒนเจริญ 1
43 จิตตสาร ศรีอุดมชัย 1
44 วรัญญา ตีรณะวาณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 10
5 2554 3
6 2553 6
7 2552 22
8 2551 4
9 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบรับความต้องการของลูกค้าเพื่อแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยโมเดลคาโนและเทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ
2 การปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ระบบรับความต้องการของลูกค้าเพื่อแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยโมเดลคาโนและเทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ
5 การลดของเสียของเหล็กหล่อเหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2557
6 นวัตกรรมกระบวนการทำงานขั้นตอนการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์
7 การปรับปรุงคุณภาพโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นวัตกรรมระบบการประเมินความสามารถเชิงพาณิชยกรรมของงานวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2556
9 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพกับเซิรฟโคล สำหรับศูนย์บริการลูกค้า
10 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้มาตรฐานระบบคุณภาพและเครื่องมือการจัดการคุณภาพ
11 การปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กรภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2555
12 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบกลับของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ
13 การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปในโรงงานผลิตสปริงรถยนต์
14 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับรางวัลนวัตกรรม
15 การลดและควบคุมของเสียของการเชื่อมลวดไม่ติดบนแผงวงจรรวม ในกระบวนการเชื่อมลวดทองคำของโรงงานผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
16 การลดต้นทุนคุณภาพของกระบวนการเขียนแบบและตัดเลเซอร์สำหรับโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น
17 การออกแบบระบบการคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในงานบริการ
18 การประยุกต์ใช้ระบบไชนินในการลดของเสียประเภทรูเข็ม แตก ด้านข้างและแตกบริเวณบ่อเก็บของเสียในการผลิตโถสุขภัณฑ์
19 การลดเวลาสูญเสียของเครื่องผสมยางจากยางติดประตูปล่อยยาง
20 การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปในโรงงานผลิตสปริงรถยนต์
21 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบกลับของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ
ปี พ.ศ. 2554
22 การสำรวจการใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย
23 การลดของเสียที่มีฝุ่นปนเปื้อนในกระบวนการผลิตกระจกวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
24 การลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม
ปี พ.ศ. 2553
25 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีการเทียบเคียง
26 การลดของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา
27 การลดข้อบกพร่องในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
28 การลดข้อบกพร่องในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
29 การลดของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา
30 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีการเทียบเคียง
ปี พ.ศ. 2552
31 การพัฒนาซอฟต์แวร์การแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ
32 การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียมในประเทศไทย
33 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก
34 การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABET
35 การลดความสูญเปล่าของกระบวนการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ตามหลักลีน ซิก ซิกม่า
36 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือทางคุณภาพ
37 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบกลับและบันทึกสำหรับห้องทดลองผลิตโครงร่างเซลล์ ด้วยการระบุลักษณะคลื่นความถี่ด้วยคลื่นวิทยุ
38 นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
39 การลดความสูญเปล่าโดยลีน ซิก ซิกมาในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก
40 การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องประเภทที่ 1 ในการทดสอบคุณภาพทางไฟฟ้าสำหรับหัวอ่าน HSA เพื่อให้ได้ต้นทุนคุณภาพต่ำสุด
41 การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยระบบผู้เชี่ยวชาญ
43 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก
44 การพัฒนาซอฟต์แวร์การแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ
45 การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลี่ยมในประเทศไทย
46 การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABET
47 การลดความสูญเปล่าโดยลีน ซิก ซิกมาในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก
48 การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือทางคุณภาพ
50 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบกลับและบันทึก สำหรับห้องทดลองผลิตโครงร่างเซลล์ด้วยการระบุลักษณะคลื่นความถี่ด้วยคลื่นวิทยุ
51 การลดความสูญเปล่าของกระบวนการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ตามหลักลีนซิก ซิกม่า
52 เว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2551
53 การลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
54 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น
55 การลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
56 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น