ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
2 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
5 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
6 อลงกร อมรศิลป์ 6
7 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
17 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
26 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
27 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
28 ยง ภู่วรวรรณ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
31 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 อิศรางค์ นุชประยูร 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
36 ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 2
37 Jongkonnee Wongpiyabovorn 1
38 จงกลนี วงศ์ปิยะบวร 1
39 Yingyos-Avihingsanon 1
40 Nattiya Hirankarn 1
41 อรรคพล พูลเจริญ 1
42 อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2549 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดซิงเกิลนิวคลีโอไทด์ พอลีมอร์ฟิซึม ของทูเมอร์ เนโครซิสแฟคเตอร์ แอลฟายีน และการเกิดภาวะเนื้อเยื่อต่อต้านกันชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากจากผู้บริจาคพี่น้องที่มีเอชแอลเอ แอนติเจนตรงกัน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนทั้งจีโนมทั้งก่อนการรักษาในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวของผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อยาเพคอินเตอร์เฟียรอนแอลฟ่า 2 บี 
ปี พ.ศ. 2553
3 Biomarker discovery in systemic lupus erythematosus :
ปี พ.ศ. 2550
4 ปัจจัยทางพันธุกรรมทางภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อการเกิดโรคและการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2549
5 บทบาทของอินเตอร์เฟียรอนแอลฟา ต่อการเกิดโรค เอส แอล อี