ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
2 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
3 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
4 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
5 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
6 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
7 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
8 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
9 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
10 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
11 กมล สกุลวิระ 6
12 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
13 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
14 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
15 ธีรพร ชินชัย 6
16 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
17 อลงกร อมรศิลป์ 6
18 จินตนา จิรถาวร 6
19 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
20 สันนิภา สุรทัตต์ 6
21 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
22 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
23 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
24 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
25 ทศพร วิมลเก็จ 6
26 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
27 อิศรางค์ นุชประยูร 6
28 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
29 ทายาท ดีสุดจิต 6
30 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
31 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
32 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
33 ยง ภู่วรวรรณ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
36 ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 2
37 จงกลนี วงศ์ปิยะบวร 1
38 Yingyos-Avihingsanon 1
39 มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 1
40 Jongkonnee Wongpiyabovorn 1
41 Nattiya Hirankarn 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 อรรคพล พูลเจริญ 1
44 อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2549 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดซิงเกิลนิวคลีโอไทด์ พอลีมอร์ฟิซึม ของทูเมอร์ เนโครซิสแฟคเตอร์ แอลฟายีน และการเกิดภาวะเนื้อเยื่อต่อต้านกันชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากจากผู้บริจาคพี่น้องที่มีเอชแอลเอ แอนติเจนตรงกัน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนทั้งจีโนมทั้งก่อนการรักษาในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวของผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อยาเพคอินเตอร์เฟียรอนแอลฟ่า 2 บี 
ปี พ.ศ. 2553
3 Biomarker discovery in systemic lupus erythematosus :
ปี พ.ศ. 2550
4 ปัจจัยทางพันธุกรรมทางภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อการเกิดโรคและการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2549
5 บทบาทของอินเตอร์เฟียรอนแอลฟา ต่อการเกิดโรค เอส แอล อี