ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนาพร ทัศคร 8
2 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
3 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
4 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
5 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
6 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
7 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
8 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
9 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
10 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
11 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
12 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
13 แสนชัย คำหล้า 3
14 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
15 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
16 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
17 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
18 ธัญชนก จงรักไทย 3
19 ธีราทัย บุญญะประภา 3
20 สัญญาณี ศรีคชา 3
21 อิทธิพล บรรณาการ 3
22 สุนัดดา เชาวลิต 3
23 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
24 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
25 ไตรเดช ขำยทอง 3
26 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
27 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
28 ชมัยพร บัวมาศ 3
29 ลัคนา เขตสมุทร 3
30 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
31 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
32 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
33 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
34 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
35 ศรีสุดา โท้ทอง 3
36 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
37 วิภาดา ทองทักษิณ 3
38 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
39 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
40 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
41 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
42 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
43 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
44 เยาวภา ตันติวานิช 3
45 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
46 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 2
47 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
48 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
49 รจนา ไวยเจริญ 2
50 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
51 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
52 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
53 สาทิพย์ มาลี 2
54 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
55 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
56 ไตรเดช ข่ายทอง 2
57 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
58 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
59 นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 2
60 นายปริญญา จันทรศรี 2
61 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
62 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
63 นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
64 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
65 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
66 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 2
67 รัตนา นชะพงษ์ 2
68 สุรีย์พร บัวอาจ 2
69 มานิตา คงชื่นสิน 2
70 ปริญญา จันทรศรี 1
71 อัญจนา บุญชด 1
72 ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 1
73 Anjana Bhunchoth 1
74 สราญจิต ไกรฤกษ์ 1
75 Nuttima Kositcharoenkul 1
76 สุพัตรา อินทวิมลศรี 1
77 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
78 อุราพร หนูนารถ 1
79 ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา 1
80 เกรียงไกร จำเริญมา 1
81 ทวีศักดิ์ ชโยภาส 1
82 สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น 1
83 สมรวย รวยชัยอภิกุล 1
84 วิชัย โฆสิตรัตน 1
85 Orawan Chatchawankanphanich 1
86 Wichai Kositratana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
2 โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
3 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2554
4 Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
7 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2550
8 ชีววิทยา และการตรวจเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย