ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพิณ แสงสุข 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
3 ปัญญวัชร์ วังยาว 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
6 สิริพรรณ นิลไพรัช 3
7 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
8 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
13 Nutthita Chuankrerkkul 2
14 ปรางค์ทิพย์ อุณหเศรษฐ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2
16 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 ญดา พลเสน 2
19 อรพินท์ พานทอง 2
20 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
21 วรรณี พฤฒิถาวร 2
22 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
23 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
24 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 2
25 กิจจา สุวรรณา 2
26 ธเนศ เตชะเลิศ 2
27 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
28 ณภัทร คุณาจิตพิมล 2
29 ขวัญนภัส สรโชติ 2
30 Kuljira Sujirote 1
31 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
32 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
33 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
34 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
35 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
36 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
37 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
38 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
39 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
40 Kannigar Dateraksa 1
41 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
42 วรัชยา ไชยโคตร 1
43 จิราพร บุญพอ 1
44 ปริญญา พวงนาค 1
45 สรินทร ลิ่มปนาท 1
46 Sukunthakan Ngernbamrung 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 จุฑาเทพ สุรวัฒนา 1
49 สุพิณ แสงสุข, 1
50 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
51 ดนัย อารยะพงษ์, 1
52 นันทวัน พิชัยวงศ์ 1
53 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 5
6 2551 2
7 2550 1
8 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
4 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
5 นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
7 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
ปี พ.ศ. 2554
8 การฉีดขึ้นรูปผงอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา / ทังสเตนคาร์ไบด์
9 ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้ง
10 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2553
11 การเตรียมซิลเวอร์เคลย์
12 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
13 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์-โคบอลต์
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์
15 การพัฒนาตัวประสานผสมสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
16 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
17 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
18 การเตรียมซิลเวอร์เคลย์
ปี พ.ศ. 2551
19 การเตรียมซิลเวอร์เคลย์
20 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
21 ผลของสภาวะการเผาผนึกต่อสมบัติของชิ้นงานวัสดุผสมทังสเตนคาร์ไบด์และโคบอลต์ที่ได้จากการขึ้นรูปโดยการฉีดวัสดุผง
ปี พ.ศ. 2542
22 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
23 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
24 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง