ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพิณ แสงสุข 7
2 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
4 ปัญญวัชร์ วังยาว 5
5 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
6 สิริพรรณ นิลไพรัช 3
7 ณภัทร คุณาจิตพิมล 2
8 ธเนศ เตชะเลิศ 2
9 ขวัญนภัส สรโชติ 2
10 กิจจา สุวรรณา 2
11 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
12 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
13 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
14 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
16 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
17 อรพินท์ พานทอง 2
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
19 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 2
20 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
21 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
22 ศรีไฉล ขุนทน 2
23 ญดา พลเสน 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2
25 ปรางค์ทิพย์ อุณหเศรษฐ์ 2
26 วรรณี พฤฒิถาวร 2
27 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
28 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
29 Nutthita Chuankrerkkul 2
30 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
31 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
32 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
33 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
34 Kuljira Sujirote 1
35 Sukunthakan Ngernbamrung 1
36 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
37 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
38 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
39 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
40 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
41 Kannigar Dateraksa 1
42 นันทวัน พิชัยวงศ์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จิราพร บุญพอ 1
45 ปริญญา พวงนาค 1
46 สรินทร ลิ่มปนาท 1
47 จุฑาเทพ สุรวัฒนา 1
48 วรัชยา ไชยโคตร 1
49 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
50 สุพิณ แสงสุข, 1
51 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
52 ดนัย อารยะพงษ์, 1
53 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 2
6 2542 3
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
3 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
4 นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
6 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
ปี พ.ศ. 2554
7 การฉีดขึ้นรูปผงอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา / ทังสเตนคาร์ไบด์
8 ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้ง
9 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
11 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์-โคบอลต์
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์
13 การเตรียมซิลเวอร์เคลย์
ปี พ.ศ. 2542
14 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
15 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
16 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง