ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา แก้วพิทูลย์ 30
2 สรญา, แก้วพิทูลย์ 11
3 รัตนา, รุจิรกุล 8
4 รัตนา รุจิรกุล 8
5 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 8
6 นพร อึ้งอาภรณ์ 7
7 วัชรพงษ์ แสงนิล 7
8 จารุวรรณ์ วงบุตดี 7
9 ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ 6
10 ลิขิต, มาตระกูล 6
11 สมาพร ศิริลาภ 5
12 ชาญวิทย์ มณีนิล 5
13 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 5
14 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 5
15 นพร, อึ้งอาภรณ์ 4
16 สีขาว เชื้อปรุง 4
17 ทวีศักดิ์, ทองทวี 4
18 ลิขิต มาตระกูล 4
19 งบประมาณแผ่นดิน 3
20 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
21 สีขาว, เชื้อปรุง 2
22 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.  2
23 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
24 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
25 นิศาชล, จำนงศรี 2
26 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
27 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
28 ธนพล โอฬาระชิน 1
29 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
30 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
31 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1
32 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1
33 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.) 1
34 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  1
35 ประทุมทอง ยาทุม 1
36 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
37 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
38 สรญา แก้วพิฑูลย์ 1
39 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
40 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
41 ศุภกฤต, อุยวัฒนกุล 1
42 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
43 องค์การ, อินทรัมพรรย์ 1
44 พรทิพย์, นิ่มขุนทด 1
45 ปัทมา, ทองดี 1
46 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
47 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 6
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 6
5 2555 2
6 2554 3
7 2553 4
8 2552 5
9 2551 2
10 2546 2
11 2545 1
12 1086 1
13 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
4 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
5 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
6 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2558
7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ปี พ.ศ. 2557
8 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
9 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
10 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
11 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
12 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
13 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
14 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
15 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
16 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2554
17 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์
18 การศึกษาคุณลักษณะทางชีวโมเลกุลของยีนเซอร์ปินจากพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิส วิเวอร์รินิ
19 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
20 ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาเกล็ดขาว จากจังหวัดนครราชสีมา
21 การศึกษาคุณลักษณะของทูบูลินในพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิสวิเวอร์รินิ
22 การศึกษาคุณลักษณะทูบุลินในพยาธิออร์พิสทอร์คิสวิเวอร์รินิ
23 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
24 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
25 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี
26 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
27 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
28 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
29 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
30 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราธานี ปี 2551
ปี พ.ศ. 2546
31 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
32 Technology in information works
ปี พ.ศ. 2545
33 Digital libraries
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
35 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี