ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา แก้วพิทูลย์ 30
2 สรญา, แก้วพิทูลย์ 11
3 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 8
4 รัตนา, รุจิรกุล 8
5 รัตนา รุจิรกุล 8
6 นพร อึ้งอาภรณ์ 7
7 วัชรพงษ์ แสงนิล 7
8 จารุวรรณ์ วงบุตดี 7
9 ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ 6
10 ลิขิต, มาตระกูล 6
11 สมาพร ศิริลาภ 5
12 ชาญวิทย์ มณีนิล 5
13 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 5
14 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 5
15 ลิขิต มาตระกูล 4
16 ทวีศักดิ์, ทองทวี 4
17 สีขาว เชื้อปรุง 4
18 นพร, อึ้งอาภรณ์ 4
19 งบประมาณแผ่นดิน 3
20 สีขาว, เชื้อปรุง 2
21 นิศาชล, จำนงศรี 2
22 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
23 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.  2
24 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
25 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
26 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
27 สรญา แก้วพิฑูลย์ 1
28 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
29 องค์การ, อินทรัมพรรย์ 1
30 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
31 ปัทมา, ทองดี 1
32 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
33 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
34 พรทิพย์, นิ่มขุนทด 1
35 ศุภกฤต, อุยวัฒนกุล 1
36 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
37 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.) 1
38 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
39 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
40 ธนพล โอฬาระชิน 1
41 ประทุมทอง ยาทุม 1
42 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
43 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
44 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  1
45 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1
46 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
47 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 6
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 9
6 2555 3
7 2554 7
8 2553 6
9 2552 8
10 2551 2
11 2546 2
12 2545 1
13 1086 1
14 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
4 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
5 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
6 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2559
7 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit
ปี พ.ศ. 2558
8 การศึกษาคุณลักษณะของทูบูลินในพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิส วิเวอร์รินิ
9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ปี พ.ศ. 2557
10 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
11 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
12 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
13 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
14 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
15 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
16 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
17 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
18 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
19 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
20 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
21 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
22 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
23 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2554
24 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์
25 การศึกษาคุณลักษณะทางชีวโมเลกุลของยีนเซอร์ปินจากพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิส วิเวอร์รินิ
26 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
27 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
28 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์
29 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
30 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2553
31 ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาเกล็ดขาว จากจังหวัดนครราชสีมา
32 การศึกษาคุณลักษณะของทูบูลินในพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิสวิเวอร์รินิ
33 การศึกษาคุณลักษณะทูบุลินในพยาธิออร์พิสทอร์คิสวิเวอร์รินิ
34 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
35 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
36 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
37 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
38 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี
39 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
40 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
41 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
42 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
43 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
44 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
45 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
46 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราธานี ปี 2551
ปี พ.ศ. 2546
47 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
48 Technology in information works
ปี พ.ศ. 2545
49 Digital libraries
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
51 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
52 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี