ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐพร พิมพะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฏฐพร พิมพะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล 9
2 Panya Sunintaboon 5
3 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
4 Pitt Supaphol 4
5 พิชญ์ ศุภผล 3
6 วรายุทธ สะโจมแสง 3
7 Pim-on Rujitanaroj 3
8 พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ 2
9 Suvimol Surassmo 2
10 ภัทรพร โกนิล 2
11 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
12 Nuttaporn Pimpha 2
13 Praneet Opanasopit 2
14 สุวิมล สุรัสโม 2
15 Varissaporn Mayen 2
16 ปราณีต โอปณะโสภิต 2
17 วฤษสพร มาเย็น 2
18 กฤษณพงศ์ มโนธรรม 2
19 Krissanapong Manotham 2
20 Supharat Inphonlek 2
21 Echavia, Glory-Rose Mangat 1
22 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
23 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 1
24 Koiwa, Fumiko 1
25 จุรีวรรณ รองศักดิ์ 1
26 Nobuaki Negishi 1
27 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 1
28 Chamorn Chawengkijwanich 1
29 จามร เชวงกิจวณิช 1
30 Taizo Sano 1
31 Tsutomu Hirakawa 1
32 Pattarapond Gonil 1
33 Onanong Nuchuchua 1
34 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 1
35 Somsak Saesoo 1
36 โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 1
37 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
38 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
39 Watchara Kasinrerk 1
40 กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 1
41 วรล อินทะสันตา 1
42 ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ 1
43 Nuttapol Chruewkamlow 1
44 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
45 Vichayarat Rattanaruengsrikul 1
46 Warayuth Sajomsang 1
47 Pattarapond Gonil 1
48 Issara Sramala 1
49 Somsak Saesoo 1
50 อภิรักษ์ อภิจรัสกุล 1
51 Nattika Saengkrit 1
52 วราพร รักขิตะวัฒนา 1
53 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
54 Apirak Apijaraskul 1
55 Varaporn Rakkhithawatthana 1
56 Satit Puttipipatkhachorn 1
57 อิศรา สระมาลา 1
58 Prapawadee Ekawong 1
59 ประภาวดี เอกวงศ์ 1
60 Rojrit Rojanathanes 1
61 Amornpun Sereemaspun 1
62 Viroj Wiwanitkit 1
63 Chonticha Rattanarungchai 1
64 Yasuhiko Tabata 1
65 Kannikar Juengsuwattananon 1
66 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
67 Sadao Matsuzawa 1
68 Vanida Buasorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 5
3 2554 4
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นาโนเทคโนโลยีสำหรับการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 Morphology-controlled magnetite nanoclusters via polyethyleneimine-mediated solvothermal process
3 Core/shell polymethyl methacrylate/polyethyleneimine particles incorporating large amounts of iron oxide nanoparticles prepared by emulsifier-free emulsion polymerization
4 Photocatalytic detoxification of aqueous organophosphorus by TiO2 immobilized silica gel
5 Preparation of magnetic polymer microspheres with reactive epoxide functional groups for direct immobilization of antibody
6 การจัดสร้างอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อในโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปี พ.ศ. 2554
7 Preparation of anti-CD4 monoclonal antibody-conjugated magnetic poly(glycidyl methacrylate) particles and their application on CD4+ lymphocyte separation
8 Effect of citrate spacer on mucoadhesive properties of a novel water-soluble cationic -cyclodextrin-conjugated chitosan
9 Gold/cationic polymer nano-scaffolds mediated transfection for non-viral gene delivery system
10 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
ปี พ.ศ. 2553
11 Preparation, Characterization, and Antibacterial Properties of Electrospun Polyacrylonitrile Fibrous Membranes Containing Silver Nanoparticles
12 Preparation of Iron Oxide-Entrapped Chitosan Nanoparticles for Stem Cell Labeling
13 Synthesis of poly(methyl methacrylate) core/chitosan-mixed-polyethyleneimine shell nanoparticles and their antibacterial property
14 Gene Delivery efficacy of Polyethyleneimine-introduced Chitosan Shell/ Poly(methyl methacrylate) Core Nanoparticles for Rat Mesenchymal Stem Cells
15 Internalization of Iron Oxide-Entrapped Chitosan Nanoparticles
16 การศึกษาคุณสมบัติผงโปรตีนจากรังไหมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
17 การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร
18 การออกแบบและพัฒนาระบบนำส่งยีนโดยใช้อนุภาค Amphiphilic Core-shell ขนาดนาโนเมตร
19 Morphology Study of Superparamagnetic Iron Oxide-Chitosan Nanoparticles
20 Development of Gelatin Hydrogel Pads as Antibacterial Wound Dressings
ปี พ.ศ. 2551
21 Preparation of ultrafine TiO2 nanofibers and their application in removal of NOx in air
22 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
23 Gold nanoparticle as an alternative tool for a urine pregnancy test
24 Wound-dressing materials with anti-bacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles
ปี พ.ศ. 2550
25 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 Preparation of Ultrafine Poly(ethylene oxide)/Poly(ethylene glycol) Fibers Containing Silver Nanoparticles as Antibacterial Coating
27 Effect of citrate spacer on mucoadhesive properties of a novel water-soluble cationic ?-cyclodextrin-conjugated chitosan
28 Preparation of iron oxide-entrapped chitosan nanoparticles for stem cell labeling
29 Preparation of novel core-shell nanoparticles as non-viral gene delivery vectors: Surface charge, particle size, and morphology
30 Preparation of anti-CD4 monoclonal antibody-conjugated magnetic poly(glycidyl methacrylate) particles and their application on CD4+ lymphocyte separation
31 Core/shell polymethyl methacrylate/polyethyleneimine particles incorporating large amounts of iron oxide nanoparticles prepared by emulsifier-free emulsion polymerization
32 Preparation of folate-conjugated pluronic F127/chitosan core-shell nanoparticles encapsulating doxorubicin for breast cancer treatment
33 Preparation of anti-CD4 monoclonal antibody-conjugated magnetic poly (glycidyl methacrylate) microspheres for CD4+ lymphocyte separation
34 Methylene blue removal from aqueous solution by adsorption on nitric acid modified water treatment sludge
35 Preparation of magnetic polymer microspheres with reactive epoxide functional groups for direct immobilization of antibody
36 Morphology-controlled magnetite nanoclusters via polyethyleneimine-mediated solvothermal process