ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรัชช์อร ศรีทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นริศรา ศรทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
2 การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นต่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557
3 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนตามความสนใจ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น : ศึกษากรณีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผนตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด