ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เวชยชัย 22
2 วรวิทย์ เจริญเลิศ 21
3 วิทยากร เชียงกูล 12
4 ขัตติยา กรรณสูต 8
5 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 6
6 บัญชร แก้วส่อง 6
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 5
8 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 5
9 บรรพต ศรีจันทร์นิตย์ 4
10 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
11 สุมาลี ปิตยานนท์ 3
12 เทียนฉาย กีระนันทน์ 3
13 สายไหม เหมือนประสาท 2
14 นภัส กอร์ดอน 2
15 รัตนา จารุเบญจ 2
16 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
17 วันเฉลิม จันทรากุล 2
18 แล ดิลกวิทยรัตน์ 2
19 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
20 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 2
21 ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 2
22 สงวนใจ สีหะกุลัง 2
23 ฐิรวุฒิ เสนาคำ 2
24 นฤมล อรุโณทัย 2
25 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2
26 สุกัญญา พรโสภากุล 2
27 วรวิทย์ บารู 2
28 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
29 สิริวันทน์ ชัยญาณะ 2
30 ศศิธร ไชยประสิทธิ์ 2
31 กฤษณา บูรณะพงศ์ 2
32 มานะ ช่วยชู 2
33 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
34 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
35 ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2
36 จีระวัฒน์ ญาณโสภณ 2
37 สมศิริ ปรมัตถ์วินัย 1
38 ปรีชา ช้างขวัญยืน 1
39 ใจมานัส พลอยดี 1
40 วิวัฒนชัย อัตถากร 1
41 พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ 1
42 ไพศาล วิมลรัตน์ 1
43 เอกจิตรา คำมีศรีสุข 1
44 ประยูร ดำรงชิตานนท์ 1
45 พิพัทธ์ ชนะสงคราม 1
46 เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 1
47 นันทนา สันตติวุฒิ 1
48 เบ๊นซ์ สุดตา 1
49 เอกชัย เอื้อธารพิสิฐ 1
50 สุจิรา อรุณพิพัฒน์ 1
51 ภาคภูมิ พรหมมาณพ 1
52 บุญเพชร แก้วดวงดี 1
53 ธนกร ศรีสุขใส 1
54 อรอนงค์ นิธิภาคย์ 1
55 สมศักดิ์ ชลาชล 1
56 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 1
57 สุนิสา แพรภัทรประสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2551 6
5 2550 5
6 2549 2
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 1
10 2542 1
11 2540 1
12 2539 1
13 2538 1
14 2534 1
15 543 79
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความเป็นไปได้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย : กรณีศึกษาโครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน หมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน บริษัทฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรจำกัด (มหาชน)
2 ผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงานมีฝีมือตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีแพทย์ และพยาบาล
ปี พ.ศ. 2554
3 สาวใช้ : แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนไทยกับการคุ้มครองของรัฐ
4 บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC
5 บทบาทภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาที่แขวงบ่อแก้ว
ปี พ.ศ. 2553
6 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย
7 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
9 การปกป้องภูมิปัญญาไทยว่าด้วยการเผาพลอย : กรณีศึกษา พลอยจากแหล่งมาดากัสการ์และแทนซาเนีย
10 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
11 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
12 ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
13 การปกป้องภูมิปัญญาไทย ว่าด้วยการเผาพลอย : กรณีศึกษา พลอยจากแหล่งมาดากัสการ์และแทนซาเนีย
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทย
15 หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และความขัดแย้งอันเกิดจากกรรมสิทธิ์ในสังคมไทย
16 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย
17 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจทำผม
18 ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2549)
ปี พ.ศ. 2549
19 บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)
20 เศรษฐศาสตณ์การเมืองของสื่อสารมวลชน : ศึกษากรณีการจัดสรรคลื่นวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540
ปี พ.ศ. 2546
21 บทสังเคราะห์ภาพรวม การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน และคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2545
22 ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา
23 การสร้างและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์คนงาน : กรณีศึกษากลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
ปี พ.ศ. 2544
24 สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2542
25 ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้
ปี พ.ศ. 2540
26 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน เปรียบเทียบภาพรวมและภาพย่อย (อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ปี พ.ศ. 2539
27 การวิเคราะห์การบริโภคแนวพุทธปรัชญา
ปี พ.ศ. 2538
28 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
29 วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตร