ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ บุญสวยขวัญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษา สังเคราะห์ และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคใต้)
2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2551
3 ตัวชี้วัดทางสังคม : การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2549
4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
5 ตัวตนและสังคมคนในธุรกิจกุ้งกุลาดำ
6 ชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
7 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2538
8 การตอบสนองของประชาชนและภาคราชการต่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2536
9 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 โครงการวิจัยฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ