ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ บุญสวยขวัญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษา สังเคราะห์ และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคใต้)
2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม
3 ตัวชี้วัดทางสังคม : การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบชดเชยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพของประเทศไทยที่ควรจะเป็น : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการ "ตัวชี้วัดทางสังคม" : การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง
6 ตัวชี้วัดทางสังคม : การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มนาข้าว
8 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มไร่นาสวนผสม
9 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2549
10 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2548
11 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มนาข้าว
13 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มไร่นาสวนผสม
14 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2546
15 ตัวตนและสังคมคนในธุรกิจกุ้งกุลาดำ
16 ชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
17 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2545
18 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2538
19 การตอบสนองของประชาชนและภาคราชการต่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2536
20 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 โครงการวิจัยฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ