ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ คชภักดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 4
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 1
6 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างชุดทดสอบโฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง
2 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ
3 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ
4 การสร้างชุดตรวจปริมาณสารตกค้างในอาหารสำหรับครัวเรือนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาที่ทำข้อสอบรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ เรื่อง การวิเคราะห์โมเลกุลด้วยวิธีเชิงแสง
6 การสร้างชุดตรวจปริมาณสารตกค้างในอาหารสำหรับครัวเรือนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร
7 การสร้างชุดตรวจวิเคราะห์อะไมเลสในปัสสาวะด้วยระบบแอนดรอยด์สำหรับคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบ
8 การสร้างชุดตรวจวิเคราะห์อะไมเลสในปัสสาวะด้วยระบบแอนดรอยด์สำหรับคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบ
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ำมันทอดซ้ำด้วยการประมวลผลเชิงรูปภาพการวัดสีโดยอาศัยวิธีเคมีเมตตริก
10 การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
11 การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ
ปี พ.ศ. 2553
12 การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณฟอร์มัลดิไฮด์ ในตัวอย่างอากาศ