ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ ขันตีแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 5
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 3
14 2545 2
15 2544 1
16 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ อุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจพิเศษ)
3 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ อุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจพิเศษ)
ปี พ.ศ. 2556
4 แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
5 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์: การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
6 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่องน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 แนวโน้มของอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับ ในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2528-2552
ปี พ.ศ. 2553
9 บทบาทของออกซิสเตอรอลและโปรตีนขนส่งออกซิสเตอรอลในกระบวนการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการป้องกันมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2552
10 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
11 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
13 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยใรคระบบตับและท่อน้ำดี
14 สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
17 บทบาทของภาวะ oxidative และ nitrosative stress ในกระบวนการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
18 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยในระบบตับและน้ำดี
19 สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
20 สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
21 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
22 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
23 การวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
24 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
25 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่แพร่กระจายโดยใช้เทีนิค SAGE
26 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2545
27 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไปและภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดี ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2544
29 คุณสมบัติของแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับที่จำเพาะต่อแอนติบอดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี