ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์เดช สรุโฆษิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 3
2 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2
3 บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 2
4 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
5 วันชัย บุญรอด 1
6 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
7 สุเนตร ชุตินธรานนท์ 1
8 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
9 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
10 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
11 นันทยา ยานุเมศ 1
12 สุกัญญา ค้ำชู 1
13 อโณทัย ศรีสมัย 1
14 กษมา สุขนิวัฒน์ชัย 1
15 ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ 1
16 ถวัลย์ สุพรม 1
17 วิษณุ วรัญญู 1
18 วรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม 1
19 จักรพล ลิ้มตระกูล 1
20 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
21 รังสิกร อุปพงศ์ 1
22 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 1
23 สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 1
24 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
25 เลอสม สถาปิตานนท์ 1
26 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 1
27 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
28 ศุภชัย คำคุ้ม 1
29 มีนา กิตติอนุกูล 1
30 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
31 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1
32 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
33 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
34 ภัสสร ลิมานนท์ 1
35 อมร เพชรสม 1
36 อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
37 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
38 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
39 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
40 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2551 10
4 2550 36
5 2549 8
6 2547 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2553
2 แนวทางกฎหมายในการไม่บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2551
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 124
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125
5 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 126
6 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 127
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 128
8 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 129
9 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 130
10 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 131
11 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 132
12 การคุ้มครองความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้รับคำสั่งทางปกครอง
ปี พ.ศ. 2550
13 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91
14 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92
15 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 94
17 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 95
18 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 97
19 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 99
20 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 100
21 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 102
22 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 103
23 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 107
24 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 108
25 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109
26 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 111
27 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112
28 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 113
29 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 115
30 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 117
31 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 118
32 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 122
33 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 123
34 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89
35 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96
36 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 101
37 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 90
38 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 104
39 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 105
40 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 106
41 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 119
42 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 114
43 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 120
44 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121
45 ปัญหากระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
46 ปัญหาการออกกฎที่มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
47 การควบคุมการใช้อำนาจของแพทยสภาโดยศาลปกครอง
48 การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549
ปี พ.ศ. 2549
49 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83
50 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 84
51 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 85
52 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86
53 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87
54 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 88
55 แนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย
56 ความรับผิดชอบในทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี พ.ศ. 2547
57 ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ