ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 15
2 ธนัช กนกเทศ 14
3 วัชรี ศรีทอง 11
4 แหล่งทุนภายนอก 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 7
6 อรพิน กฤษณเกรียงไกร 7
7 สมคิด จูหว้า 6
8 วุฒิชัย จริยา 6
9 วิมาลา ชโยดม 5
10 รุ่ง วงศ์วัฒน์ 5
11 สุทธิชัย ศิรินวล 4
12 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 4
13 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
14 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
15 ภัทรพล มากมี 3
16 จรัญญา พหลเทพ 3
17 จรรจา สันตยากร 3
18 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
19 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
20 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
21 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
22 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 3
23 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
24 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
25 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
26 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
29 สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 2
30 ชัยยง ขามรัตน์ 2
31 สมศักดิ์ ทรงวุฒิ 2
32 สาโรจน์ เพชรมณี 2
33 ประการ เข้มแข็ง 2
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 ช่อเพชร พานระลึก 1
36 กัลยา เลาหสงคราม 1
37 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
38 คัทรียา รัตนวิมล 1
39 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
40 เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 1
41 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 1
42 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
43 ซามูเอล อุมเมเรเวเนซา 1
44 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
45 วรินทร บุญยิ่ง 1
46 Artittaya Wangwonsin 1
47 บุญชณัฎฐา พงษ์ปรีชา 1
48 Chakkraphan Phetphum 1
49 จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 1
50 Boonchanuttha Pongpreecha 1
51 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
52 ธนะ บุญญสิริกูล 1
53 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
54 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
55 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
56 วันดี บุญยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 1
5 2554 4
6 2553 5
7 2552 10
8 2551 9
9 2550 3
10 2549 1
11 2536 1
12 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขายบุหรี่ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขตสุขภาพที่ 2
ปี พ.ศ. 2559
2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
5 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและการใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2557
6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
8 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
9 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
10 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2553
11 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
12 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
13 แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา คู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง /
14 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
15 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
17 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
18 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
19 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
20 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
21 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
23 การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการเสริมสร้างพลังที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน
24 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
25 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
ปี พ.ศ. 2551
26 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
27 การฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคมผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
28 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบริหารจัดการและบุคลากร ศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
29 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
30 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
31 รูปแบบการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
32 ความเป็นธรรมทางสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สูงประเทศไทย
33 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์
34 การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
35 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนวัยทำงาน
36 โครงการวิจัยการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
37 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิต และสังคมของผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
38 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีชีวิตแนวพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2536
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและไม่สร้างส้วมของประชาชนชนบทจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีการสร้างส้วมสูง ปานกลาง และต่ำ