ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 15
2 ธนัช กนกเทศ 13
3 วัชรี ศรีทอง 10
4 แหล่งทุนภายนอก 8
5 อรพิน กฤษณเกรียงไกร 7
6 งบประมาณแผ่นดิน 7
7 สมคิด จูหว้า 6
8 วุฒิชัย จริยา 5
9 รุ่ง วงศ์วัฒน์ 5
10 วิมาลา ชโยดม 5
11 สุทธิชัย ศิรินวล 4
12 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 3
13 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
14 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
15 ภัทรพล มากมี 3
16 จรัญญา พหลเทพ 3
17 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
18 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
19 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
20 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
21 จรรจา สันตยากร 3
22 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
24 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
25 สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 2
26 ประการ เข้มแข็ง 2
27 สมศักดิ์ ทรงวุฒิ 2
28 สาโรจน์ เพชรมณี 2
29 ชัยยง ขามรัตน์ 1
30 ซามูเอล อุมเมเรเวเนซา 1
31 ธนะ บุญญสิริกูล 1
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 วันดี บุญยิ่ง 1
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
35 คัทรียา รัตนวิมล 1
36 กัลยา เลาหสงคราม 1
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
38 วรินทร บุญยิ่ง 1
39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
40 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
41 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
42 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 ช่อเพชร พานระลึก 1
45 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
46 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
47 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
48 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
49 เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 1
50 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 1
51 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 10
7 2552 16
8 2551 11
9 2550 13
10 2548 1
11 2543 1
12 2540 1
13 2536 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
4 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและการใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม
5 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
9 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
10 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
11 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
13 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
14 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่ง แม่น้ำยม
15 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
16 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
17 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
18 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
19 แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา คู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง /
20 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
21 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
23 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
24 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
25 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิธีพุทธ
26 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
27 การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน
28 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
29 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
30 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
31 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
32 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
33 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
34 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
35 การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการเสริมสร้างพลังที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน
36 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
37 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
ปี พ.ศ. 2551
38 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
39 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน
40 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
41 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคม ของผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
42 การฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคมผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
43 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
44 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
45 รูปแบบการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
46 ความเป็นธรรมทางสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สูงประเทศไทย
47 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์
48 การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
49 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
50 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคม ของผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
51 การฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคมผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
52 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
53 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
54 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
55 การวิจัยการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
56 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์สร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแร็ง
57 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
58 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบริหารจัดการและบุคลากร ศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
59 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนวัยทำงาน
60 โครงการวิจัยการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
61 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิต และสังคมของผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
62 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีชีวิตแนวพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2543
63 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร จากการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2540
64 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร จากการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2536
65 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและไม่สร้างส้วมของประชาชนชนบทจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีการสร้างส้วมสูง ปานกลาง และต่ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม