ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 15
2 ธนัช กนกเทศ 13
3 วัชรี ศรีทอง 11
4 แหล่งทุนภายนอก 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 7
6 อรพิน กฤษณเกรียงไกร 7
7 วุฒิชัย จริยา 6
8 สมคิด จูหว้า 6
9 วิมาลา ชโยดม 5
10 รุ่ง วงศ์วัฒน์ 5
11 สุทธิชัย ศิรินวล 4
12 ภัทรพล มากมี 3
13 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
14 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
15 จรัญญา พหลเทพ 3
16 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 3
17 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
18 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
19 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
20 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
21 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
22 จรรจา สันตยากร 3
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
24 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
25 สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 2
26 ประการ เข้มแข็ง 2
27 สมศักดิ์ ทรงวุฒิ 2
28 สาโรจน์ เพชรมณี 2
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 ช่อเพชร พานระลึก 1
31 กัลยา เลาหสงคราม 1
32 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
33 คัทรียา รัตนวิมล 1
34 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
35 เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 1
36 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 1
37 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
39 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
42 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
43 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
44 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
45 วรินทร บุญยิ่ง 1
46 ธนะ บุญญสิริกูล 1
47 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
48 ชัยยง ขามรัตน์ 1
49 ซามูเอล อุมเมเรเวเนซา 1
50 วันดี บุญยิ่ง 1
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 11
7 2551 7
8 2550 5
9 2548 1
10 2536 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
4 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและการใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2557
5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
7 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
9 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
10 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
11 แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา คู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง /
12 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
13 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
15 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
16 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
17 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
18 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
19 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
20 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
22 การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการเสริมสร้างพลังที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน
23 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
24 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
ปี พ.ศ. 2551
25 การฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคมผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
26 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
27 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
28 รูปแบบการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
29 ความเป็นธรรมทางสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สูงประเทศไทย
30 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์
31 การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
32 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
33 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบริหารจัดการและบุคลากร ศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
34 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนวัยทำงาน
35 โครงการวิจัยการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
36 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิต และสังคมของผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
37 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีชีวิตแนวพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2536
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและไม่สร้างส้วมของประชาชนชนบทจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีการสร้างส้วมสูง ปานกลาง และต่ำ