ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2 การประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
4 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
5 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
6 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2547
9 สภาพการทำกิจกรรมทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : เขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเภสัชกกรประจำหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(PCU):กรณีศึกษาภาคใต้ตอนบน
11 ระบบยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
12 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษางานแพทยแผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
13 ขวัญในการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้แทนขายยาในบริษัทยาต้นแบบเขตภาคใต้ตอนล่าง
15 ประเมินชนิดและปริมาณการใช้เคมีภัณฑ์และยาสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นร้านยามาตรฐาน กรณีศึกษา : ร้านยาในเขตจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
18 รูปแบบของระบบการศึกษาต่อเนื่องที่พึงประสงค์ เพื่อรักษาสถานภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม : กรณีศึกษาเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในภาคใต้
19 ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
20 การประเมินความพอเพียงของยาเพื่อการรักษาโรคในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2543
21 แนวโน้มรูปแบบร้านยาในปี คศ.2000