ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภา ลอยเพ็ชร 14
2 อายุส พิชัยชาญณรงค์ 11
3 สมชาย จันทร์ผ่องแสง 9
4 ชลลดา บูรณกาล 9
5 สมชาย ผลดีนานา 5
6 ศิริเพ็ญ โกมลวานิช 4
7 วิวัฒน์ ชวนใช้ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 นพภาพร พานิช 2
10 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
11 ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 2
12 ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 2
13 มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์ 2
14 ศิริรัตน์ คล่องภานิชศักดิ์ 2
15 ศิรดา รังษีสันติวานนท์ 2
16 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
17 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
18 สุทัศน์ เจริญขวัญ 2
19 นพคุณ สวนประเสริฐ 2
20 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
21 สุเมธ ชวเดช 2
22 ธเนศร ทิพยรักษ์ 2
23 วรรณี พฤฒิถาวร 2
24 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
25 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
26 นพพร สิทธิสมบัติ 1
27 ชยานนท์ ชมภูแสน 1
28 เพ็ญสุดา ฮงภู่ 1
29 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
31 ศุภางค์ มณีศรี 1
32 วัชระ กสิณฤกษ์ 1
33 ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์ 1
34 มาเรียม แสงมาลย์ 1
35 พิภพ จาริกภากร 1
36 ศุภวรรณ สัตตะพันธุ์คีรี 1
37 โสภิต ธรรมอารี 1
38 โสภิต ธรรมอารี 1
39 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 1
40 ธีรนันท์ สุนันท์ชัยการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 2
8 2542 1
9 2538 1
10 2531 1
11 2530 2
12 2529 1
13 2528 2
14 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วหลังได้รับการรักษาด้วยยาอีนาลาพริล
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดเทียนดำ (Nigella satia) ต่อพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
ปี พ.ศ. 2553
3 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงกับกลไกการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนม
ปี พ.ศ. 2551
4 กลไกการควบคุมการหลั่งน้ำนมระหว่างระยะการให้นมในโคนมลูกผสม Holstein : บทบาทของ growth hormone
ปี พ.ศ. 2548
5 การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติชีวเคมีและหน้าที่ของ leukocyte surface molecules ชนิดใหม่
6 ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
7 การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกายจากการจัดการสภาวะแวดล้อม และการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
9 รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546
10 การศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบ
ปี พ.ศ. 2542
11 การควบคุมการทำงานของต่อมน้ำนมในโคลูกผสม: ผลของการให้อาหารหยาบต่างชนิดร่วมกับอาหารข้น
ปี พ.ศ. 2538
12 ฤทธิ์ของยาแมนิดิปีนต่อการทำงานของไตในสุนัขที่ได้รับพิษงูแมวเซา
ปี พ.ศ. 2531
13 ระดับธัยรอกซินและคอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากภาวะเครียด เปรียบเทียบกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
14 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อน ต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ : รายงานผลการวิจัย
15 การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
16 การศึกษาระดับของซีลีเนียมในแกะที่เลี้ยงด้วยผักตบชวาสดและหญ้าแห้ง
ปี พ.ศ. 2528
17 การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528
18 ผลของหญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ) ต่อการทำงานของไตหนูแรท