ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภา ลอยเพ็ชร 14
2 อายุส พิชัยชาญณรงค์ 11
3 สมชาย จันทร์ผ่องแสง 9
4 ชลลดา บูรณกาล 9
5 สมชาย ผลดีนานา 5
6 ศิริเพ็ญ โกมลวานิช 4
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
8 วิวัฒน์ ชวนใช้ 3
9 สุเมธ ชวเดช 2
10 สุทัศน์ เจริญขวัญ 2
11 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
12 วรรณี พฤฒิถาวร 2
13 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
14 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
15 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
16 นพคุณ สวนประเสริฐ 2
17 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
18 ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 2
19 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
20 ธเนศร ทิพยรักษ์ 2
21 ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 2
22 นพภาพร พานิช 2
23 มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์ 2
24 ศิริรัตน์ คล่องภานิชศักดิ์ 2
25 ศิรดา รังษีสันติวานนท์ 2
26 เพ็ญสุดา ฮงภู่ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
28 ชยานนท์ ชมภูแสน 1
29 วัชระ กสิณฤกษ์ 1
30 ธีรนันท์ สุนันท์ชัยการ 1
31 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
32 นพพร สิทธิสมบัติ 1
33 ศุภวรรณ สัตตะพันธุ์คีรี 1
34 พิภพ จาริกภากร 1
35 ศุภางค์ มณีศรี 1
36 มาเรียม แสงมาลย์ 1
37 ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์ 1
38 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 1
39 โสภิต ธรรมอารี 1
40 โสภิต ธรรมอารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 1
12 2542 2
13 2538 2
14 2534 1
15 2533 1
16 2532 5
17 2531 1
18 2530 2
19 2529 2
20 2528 3
21 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของสารสกัดเทียนดำ (Nigella satia) ต่อพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
ปี พ.ศ. 2555
2 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วหลังได้รับการรักษาด้วยยาอีนาลาพริล
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของสารสกัดเทียนดำ (Nigella satia) ต่อพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
ปี พ.ศ. 2553
4 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงกับกลไกการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนม
ปี พ.ศ. 2551
5 กลไกการควบคุมการหลั่งน้ำนมระหว่างระยะการให้นมในโคนมลูกผสม Holstein : บทบาทของ growth hormone
ปี พ.ศ. 2550
6 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงกับกลไกการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนม
ปี พ.ศ. 2548
7 การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติชีวเคมีและหน้าที่ของ leukocyte surface molecules ชนิดใหม่
8 ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
9 การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกายจากการจัดการสภาวะแวดล้อม และการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
11 กลไกการออกฤทธิ์ของสติวิโอไซด์และส่วนสกัดหญ้าหวานต่อการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
12 รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546
13 การศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบ
ปี พ.ศ. 2545
14 กลไกการออกฤทธิ์ของสติวิโอไซด์และส่วนสกัดหญ้าหวานต่อการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2544
15 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2542
16 การควบคุมการทำงานของต่อมน้ำนมในโคลูกผสม: ผลของการให้อาหารหยาบต่างชนิดร่วมกับอาหารข้น
17 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2538
18 ระดับฮัยรอกซินและดอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์ เนื่องจากภาวะเครียดเปรียบเทียบกับกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ
19 ฤทธิ์ของยาแมนิดิปีนต่อการทำงานของไตในสุนัขที่ได้รับพิษงูแมวเซา
ปี พ.ศ. 2534
20 ผลของการฉีดยูเรียต่อกลูโคสเมตาบอลิสมในกระบือปลักที่ได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2533
21 การศึกษาเมแทบอลิซึมของน้ำในร่างกายสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของไตในกระบือปลักที่ได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2532
22 การใช้รำข้าวเป็นอาหารเสริมร่วมกับฟางข้าวในการเลี้ยงกระบือ
23 การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียมในเซรุ่มของโคนมพืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก
24 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ
25 ผลของการฉีดสารละลายยูเรียต่อยูเรียเมตาบอลิสึมของกระบือที่อยู่ในภาวะเครียดจากความร้อน
26 การใช้รำข้าวเป็นอาหารเสริมร่วมกับฟางข้าวในการเลี้ยงกระบือ
ปี พ.ศ. 2531
27 ระดับธัยรอกซินและคอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากภาวะเครียด เปรียบเทียบกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
28 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อน ต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ : รายงานผลการวิจัย
29 การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
30 Measurement in the rate of passage of fluid through the rumen of heat stressed swamp buffalo.
31 การศึกษาระดับของซีลีเนียมในแกะที่เลี้ยงด้วยผักตบชวาสดและหญ้าแห้ง
ปี พ.ศ. 2528
32 การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528
33 Measurement in the rate of passage of fluid through the rumen of heat stressed swamp buffalo.
34 ผลของหญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ) ต่อการทำงานของไตหนูแรท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ระดับฮัยรอกซินและดอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์ เนื่องจากภาวะเครียดเปรียบเทียบกับกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ
36 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ
37 ผลของการฉีดสารละลายยูเรียต่อยูเรียเมตาบอลิสึมของกระบือที่อยู่ในภาวะเครียดจากความร้อน
38 การศึกษาเมแทบอลิซึมของน้ำในร่างกายสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของไตในกระบือปลักที่ได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน
39 ผลของการฉีดยูเรียต่อกลูโคสเมตาบอลิสมในกระบือปลักที่ได้รับความเครียดเนื่องจากความร้อน