ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณภัทร โพธิ์วัน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อ.ณภัทร โพธิ์วัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนติดทะเล ชุมชนบ้านแหลมกรวดตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: การจัดการปัญหาขยะและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
3 การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ ได้ของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
4 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
5 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมการจัดการของเสียชุมชน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
6 การพัฒนารูปแบบกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนจากกิจกรรม การจัดการของเสียชุมชน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
7 การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับได้ เพื่อการบริหารจัดการ วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี
8 การพัฒนาระบบการจัดการของเสียชุมชนอย่างผสมผสาน ตามบริบทอัตลักษณ์ ชุมชน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
9 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ