ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการย่อยที่ 2 : การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยและปลาสลิดที่เลี้ยงในน้ำกร่อยบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายดินเค็ม เขตจังหวัดนครราชสีมา
2 แผนงานวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมระหว่างวัสดุปรับปรุงดินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรรมแบบผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะ เฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินศักยภาพการแพร่กระจายดินเค็ม และพัฒนานิเวศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร เขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
5 การควบคุมน้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชนและเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2544
7 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหลของลุ่มน้ำลำพระเพลิง