ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภัสถ์ หาญพรชัย 25
2 สมชาติ ติละพรพัฒน์ 13
3 สมชาติ ติละพัฒน์ 5
4 ภูริดา เต็งเจริญพงศ์ธร 4
5 รังสรรค์ โกมินทร์ 4
6 วัชรินทร์ สาระไชย 4
7 ไกลสน แตงโสภา 4
8 กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ 4
9 ธีรพจน์ จันทรศุภแสง 4
10 ภัทรกร ศรีมณี 4
11 ฐาปนะ ปัญญโรจน์ 4
12 สุวภี เรือนคำ 4
13 ดรุณี ศมาวรรตกุล 2
14 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 2
15 ธนพรรณ กุลจันทร์ 2
16 วันชาติ สันติกุญชร 1
17 ธีรเดช อินใหญ่ 1
18 ศุภวุฒิ ผากา 1
19 นนท์ ปิ่นเงิน 1
20 นันทวัน วงศ์ตระกูล 1
21 กนกพร สั้นศรี 1
22 กิตติ ภูริทัต 1
23 สมชาย หมุ้นอินต๊ะ 1
24 พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 1
25 จิราวิทย์ กาณจินดา 1
26 ตฤณกร ธนพงศ์อมร 1
27 ชูชาติ สันธทรัพย์ 1
28 เกวลิน คุณาศักดากุล 1
29 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 1
30 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 1
31 ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ 1
32 จิราพร กุลสาริน 1
33 ศันสนีย์ จำจด 1
34 นิตยา สุวรรณรัตน์ 1
35 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1
36 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 1
37 นริศ ยิ้มแย้ม 1
38 อรรณพ ธนัญชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2552 10
3 2551 2
4 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบการจัดการความรู้ในการดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และอื่น ๆ
2 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานอัยการ
3 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานเอกภาพการสั่งคดี
4 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพิพาท
6 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินคดีชั้นฎีกาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ แบบเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง
8 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ในโรงบ่มใบยาสูบ
9 การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามมิติกับกูเกิล โดยใช้กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
11 การพัฒนาระบบทะเบียนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถาปัตยกรรมการขับเคลื่อนด้วยโมเดล
12 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการใช้สารเคมีทางการเกษตร
13 การพัฒนาระบบบริหารการตลาดเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ของบริษัทเอสเค โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด
14 การสร้างแบบจำลองแรงดันเกินเนื่องจากการผิดพร่องแบบเฟสลงดิน ในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15 การพัฒนาไลบรารี่สำหรับควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพ และการไหลของข้อมูล
16 การพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเอจาย
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสาธารณสุข