ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
3 แหล่งทุนภายนอก 4
4 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 4
5 ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 3
6 ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล 3
7 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
8 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
9 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 2
10 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 2
11 จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 2
12 พงค์อมร บุนนาค 2
13 ธนภร ทองศรี 1
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
16 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
17 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
18 ชาลี สันประเสริฐ 1
19 งบประมาณแผ่นดิน 1
20 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
21 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
22 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
23 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
24 University of Wisconsin-Madison. School of Pharmacy 1
25 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
26 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
27 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
28 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 5
5 2551 1
6 2549 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจำเป็นและการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 (นส.รสรินทร์ สรวมศิริ)
3 ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยใช้รูปแบบของโครงการปริญยาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
4 การศึกษาลักษณะการใช้บริการสุขภาพและค่าใช้จ่ายในผู้สูงอายุที่รับบริการในสถานบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของนโยบายการเบิกจ่ายตรงในผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการต่อลักษณะการสั่งจ่ายยาของแพทย์
6 การศึกษาลักษณะและตันทุนการรักษาพยาบาลอาการทางผิวหนังและการวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน HLA กับการเกิดอาการทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการได้รับยา carbamazepine หรือ allopurinol
ปี พ.ศ. 2552
7 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก คปก. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ _ น.ส.รัชดาภรณ์ สมเครือ
8 การศึกษาลักษณะและตันทุนการรักษาพยาบาลอาการทางผิวหนังและการวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน HLA กับการเกิดอาการทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการได้รับยา carbamazepine หรือ allopurinol
9 ผลของการสูบบุหรี่ต่อประสิทธิภาพของยาวร์ฟาริน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
10 การประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดพิษณุโลก
11 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินผลของการใช้ยาอมสังกะสีในการรักษาอาการหวัดโดยใช้หลักฐานทางวิชาการมาสรุปผลด้วยเทคนิคเมต้า-อนาลัยซิส
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
14 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2