ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณฐพร โตประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 1
3 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาโอกาสและความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
2 การศึกษาโอกาสและความจำเป็น ในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย จากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
3 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2549
4 ทัศนะของประชาชนต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปี พ.ศ. 2548
5 การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน