ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2552 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 3
7 2544 2
8 2541 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผู้หญิงกับการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเพื่อสร้างมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ปี พ.ศ. 2552
4 อัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ปี พ.ศ. 2547
6 การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลา
ปี พ.ศ. 2546
7 การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลา
8 การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
9 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
10 การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
11 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2541
12 แนวทางและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา