ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณฐนนท์ ตราชู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ณฐนนท์ ตราชู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไมตรี สุทธจิตต์ 4
2 อนุชิตา มุ่งงาม 4
3 อุทัย สาขี 3
4 ศุภชัย สมัปปิโต 2
5 สุนันท์ สายกระสุน 2
6 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
9 วราวุธ สุธีธร 2
10 ปรีชา ประเทพา 2
11 รำไพ เกณฑ์สาคู 2
12 จันทิมา พลพินิจ 2
13 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
14 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
15 วรรณา กาญจนมยูร 2
16 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
17 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
18 ชวลิต บุญปก 2
19 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
20 ทิพรักษ์ วงษาดี 1
21 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
22 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
23 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
24 อมรรัตน์ เจือสุข 1
25 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
26 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 ศศิณี กันยาบุญ 1
28 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
29 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
30 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
31 ทรงคุณ จันทจร 1
32 มนตรี ทองมูล 1
33 Thomas Peter Timotity Cushnie 1
34 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
35 Nathanon Trachoo 1
36 เรือน สมณะ 1
37 รักฤดี สารธิมา 1
38 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
39 ถวิล ชนะบุญ 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
42 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
43 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
44 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
45 รพีพร ช่ำชอง 1
46 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
47 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2545. 1
48 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
50 สุกัญญา ลีทองดี 1
51 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
52 วัลยา สุทธิขำ 1
53 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
54 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
55 นงนิตย์ มรกต 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
58 ปิยมาศ นานอก 1
59 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
60 เมธิน ผดุงกิจ 1
61 ชาติไทย แก้วทอง 1
62 บรรจบ วันโน 1
63 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
64 นเรศ มีโส 1
65 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
66 นริศ สินศิริ 1
67 ธวัชชัย ชมศิริ 1
68 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
69 สุริทอง ศรีสะอาด 1
70 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
71 สงครามชัย ลีทองดี 1
72 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
73 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
74 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
75 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
76 สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 1
77 คมศร เลาห์ประเสริฐ 1
78 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
79 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
80 ดรุณี บุญชารี 1
81 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
82 ทองใบ บุษกร 1
83 วรากร สีโย 1
84 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
85 สมชาย แก้ววังชัย 1
86 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
87 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
88 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2552 1
5 2551 6
6 2550 7
7 2549 9
8 2548 8
9 2547 5
10 2545 1
11 2544 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Potential Applications for Annona squamosa Leaf Extract in the Treatment and Prevention of Foodborne Bacterial Disease
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะโดยวิธีปลอดสารเคมี
4 Antibacterial activity of three medicinal Thai plants against Campylobacter jejuni and other foodborne pathogens.
5 -
ปี พ.ศ. 2554
6 Low Molecular Weight Carbohydrates, prebiotic content, and prebiotic activity of selected food plants in Thailand
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2552
9 Low Molecular Weight Carbohydrates, prebiotic content, and prebiotic activity of selected food plants in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
10 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะ โดยวิธีปลอดสารเคมี
11 Effect of ozone and potassium lactate on lipid oxidation and survival of salmonella typhimurium on fresh pork
12 Attachment and Heat Resistance of Campylobacter jejuni on
13 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของใยอาหารผงจากพืชผักไทย
14 -
15 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะโดยวิธีปลอดสารเคมี
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลของโอโซนและคลื่นวิทยุต่อ Campylobacter jejuni
17 การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำหมักชีวภาพ
18 การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้
19 Attachment of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 and Pseudomonas aeruginosa on Food Soiled Plastic Surfaces
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2549
23 ผลของวิตามินซีต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus acidophilus ในหอมดอง
24 ความเสี่ยงของการเกาะติด Listeria monocytogenes, escherichia coli O157:H7 และ pseudomonas aeruginosa บนผิวพลาสติกที่มีคราบอาหาร
25 การศึกษาความหลากทางพันธุกรรมและการยับยั้งเชื้อ Campylobacter jejuni โดยวิธีปราศจากสารเคมี
26 การตรวจวิเคราะห์ยีนก่อโรคใน Campylobacter jejuni
27 Stability of freeze-dried Lactobacillus acidophilus in banana, soybean and pearl barley powders
28 Survival of Campylobacter jejuni in biofilms after chlorine treatment
29 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่
33 โครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อไก่โดยการศึกษาการแพร่กระจายการรอดชีวิตและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter jejuni
34 การเพิ่มการรอดชีวิตจุลินทรีย์โปรไบโอติคในผักหมักดองพื้นบ้านโดยวิธีการเอ็นแค็บซูเลชั่น
35 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อไก่โดยการศึกษาการแพร่กระจาย การรอดชีวิต และการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter jejuni
36 Attachment of Campylobacter jejuni on biofilms from two chicken houses in Thailand
37 Attachment of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 and Pseudomonas aeruginosa on food soiled plastic surfaces
38 Attachment and heat resistance of Campylobacter jejuni on Enterococcus faecium biofilm
39 -
ปี พ.ศ. 2547
40 Survival of Campylobacter jejuni in biofilms after chlorine treatment
41 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
42 Evidence of association of milk fat globlue membrane with protein martrix in dariy gels as revealed by confocal microscopy
43 -
44 -
ปี พ.ศ. 2545
45 รายงานการวิจัยเรื่องกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพุงทะลาย ขิง และผลส้มแขก
ปี พ.ศ. 2544
46 ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของพุงทะลาย