ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณชัย ศราธพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาสนิปของยีนฮีทช็อคโปรตีน70 และ 90 ในโคพื้นเมืองไทยและโคลูกผสมเปรียบเทียบกับโคพันธุ์แท้
ปี พ.ศ. 2553
2 ความสัมพันธ์ระหว่างสนิปของยีนเลปตินกับคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมแองกัส x พื้นเมือง 50% (ไทย-แบล็ค F1)
3 การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers
4 การจำแนกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี
5 อิทธิพลสนิปจีโนไทป์ของยีนคาลเปน และคาลปาสตาตินต่อลักษณะความนุ่มของเนื้อในโคลูกผสมแองกัส 50 % (Thai-black)
6 การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์
ปี พ.ศ. 2552
7 ศึกษาแหล่งกำเนิดของโคขาวลำพูนด้วยการวิเคราะห์ยีนบนโครโมโซมวาย และไมโตคอนเดรีย