ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณกรณ์ ไกรอนุพงษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธเนศ จันทร์เทศ 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 สุเทพ ขวัญเผือก 3
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
12 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
13 พิชัย เชื้องาม 3
14 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 3
15 ณรงค์ แก้วสาหลง 3
16 วัชรพงษ์ แก้วหอม 3
17 ดิเรก สังข์ศร 3
18 สุกานดา คำปลิว 2
19 เทอดไทย ทองอุ่น 2
20 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
21 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
22 พุทธชาด ลีปายะคุณ 2
23 สุภณ พันชนะ 2
24 ธงชัย วิบูลย์ชาติ 2
25 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
26 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
27 สันติภาพ นวลจำรัส 1
28 สำราญ สุขใจ 1
29 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
30 ปรีชา แต่งผิว 1
31 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
32 นพพร กองพันธ์ 1
33 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
34 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
35 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
36 พาณี ศิริสะอาด 1
37 ปณคพร วรรณานนท์ 1
38 วิภาวี ทูคำมี 1
39 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
40 โอภาส คล้ายทรง 1
41 โสภณ ยอดพรหม 1
42 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
43 สุชาติ จุลพูล 1
44 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
45 ภาวี หีบแก้ว 1
46 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
47 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
48 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
49 สมบัติ กองภา 1
50 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
51 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
52 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
53 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
54 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
55 วรพจน์ รักสังข์ 1
56 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
57 มณชัย มีสุข 1
58 ลำแพน สารจันทึก 1
59 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
60 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
61 ดนัย นาคประเสริฐ 1
62 ธนพร ศิลปชัย 1
63 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
64 นคร มหายศนันท์ 1
65 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
66 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 543 14