ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณกรณ์ ไกรอนุพงษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธเนศ จันทร์เทศ 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 วัชรพงษ์ แก้วหอม 3
11 ดิเรก สังข์ศร 3
12 ณรงค์ แก้วสาหลง 3
13 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 3
14 พิชัย เชื้องาม 3
15 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
16 สุเทพ ขวัญเผือก 3
17 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
18 สุกานดา คำปลิว 2
19 เทอดไทย ทองอุ่น 2
20 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
21 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
22 พุทธชาด ลีปายะคุณ 2
23 สุภณ พันชนะ 2
24 ธงชัย วิบูลย์ชาติ 2
25 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
26 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
27 มณชัย มีสุข 1
28 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
29 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
30 สมบัติ กองภา 1
31 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
32 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
33 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
34 นคร มหายศนันท์ 1
35 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
36 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
37 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
38 สุชาติ จุลพูล 1
39 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
40 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
41 ลำแพน สารจันทึก 1
42 ธนพร ศิลปชัย 1
43 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
44 ดนัย นาคประเสริฐ 1
45 นพพร กองพันธ์ 1
46 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
47 สันติภาพ นวลจำรัส 1
48 สำราญ สุขใจ 1
49 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
50 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
51 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
52 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
53 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
54 ปรีชา แต่งผิว 1
55 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
56 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
57 โสภณ ยอดพรหม 1
58 ภาวี หีบแก้ว 1
59 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
60 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
61 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
62 วิภาวี ทูคำมี 1
63 โอภาส คล้ายทรง 1
64 พาณี ศิริสะอาด 1
65 ปณคพร วรรณานนท์ 1
66 วรพจน์ รักสังข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 543 14