ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณกรณ์ ไกรอนุพงษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธเนศ จันทร์เทศ 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 3
11 วัชรพงษ์ แก้วหอม 3
12 ดิเรก สังข์ศร 3
13 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
14 ณรงค์ แก้วสาหลง 3
15 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
16 พิชัย เชื้องาม 3
17 สุเทพ ขวัญเผือก 3
18 สุกานดา คำปลิว 2
19 เทอดไทย ทองอุ่น 2
20 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
21 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
22 พุทธชาด ลีปายะคุณ 2
23 สุภณ พันชนะ 2
24 ธงชัย วิบูลย์ชาติ 2
25 สมบัติ กองภา 1
26 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
27 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
28 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
29 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
30 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
31 วรพจน์ รักสังข์ 1
32 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
33 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
34 มณชัย มีสุข 1
35 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
36 ลำแพน สารจันทึก 1
37 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
38 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
39 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
40 ดนัย นาคประเสริฐ 1
41 ธนพร ศิลปชัย 1
42 นคร มหายศนันท์ 1
43 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
44 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
45 สุชาติ จุลพูล 1
46 สำราญ สุขใจ 1
47 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
48 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
49 สันติภาพ นวลจำรัส 1
50 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
51 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
52 ปรีชา แต่งผิว 1
53 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
54 นพพร กองพันธ์ 1
55 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
56 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
57 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
58 วิภาวี ทูคำมี 1
59 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
60 ภาวี หีบแก้ว 1
61 ปณคพร วรรณานนท์ 1
62 พาณี ศิริสะอาด 1
63 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
64 โสภณ ยอดพรหม 1
65 โอภาส คล้ายทรง 1
66 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 543 14