ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2556 3
4 2555 6
5 2554 4
6 2553 4
7 2552 8
8 2551 6
9 2550 5
10 2549 1
11 2548 4
12 2544 1
13 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์สเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลกและผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนจำนวนอนุภาคจากสถานีนิวตรอนสิรินธรและยานอวกาศจากเหตุการณ์การระเบิดจริงบนดวงอาทิตย์
3 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
4 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงในอวกาศที่เคลื่อนที่เข้ามายังโลกด้วยยานอวกาศและสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
6 การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงในอวกาศที่เคลื่อนที่เข้ามายังโลกด้วยยานอวกาศและสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
7 การวิเคราะห์สภาพอวกาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกจากข้อมูลยานอวกาศและนิวตรอนมอนิเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
10 การวิเคราะห์สภาพอวกาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกจากข้อมูลยานอวกาศและนิวตรอนมอนิเตอร์
11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
12 การวิเคราะห์อนุภาคพลังงานสูงในอวกาศที่เคลื่อนที่เข้ามายังโลกด้วยยานอวกาศและสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
13 อิทธิพลของการเร่งอนุภาคต่อโลกที่เกิดจากการปล่อยมวลสารจากชั้นคอโรนา
ปี พ.ศ. 2554
14 การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มายังโลกในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์
15 การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มายังโลกในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์
16 อนุภาคพลังงานสูงที่มากระทบโลกจากอวกาศ
17 อนุภาคพลังงานสูงที่มากระทบโลกจากยานอวกาศ
ปี พ.ศ. 2553
18 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
19 อนุภาคพลังงานสูงที่มากระทบโลกจากอวกาศ
20 สเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ตามวัฏจักรดวงอาทิตย์
21 สเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ตามวัฏจักรดวงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2552
22 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดที่โลก
23 อิทธิพลของการเร่งอนุภาคต่อโลกที่เกิดจากการปล่อยมวลสารจากชั้นคอโรนา
24 การพัฒนาการทดลองเสริมในรายวิชาฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 การวิเคราะห์สเปกตรัมการสลายของอนุภาครังสีคอสมิก
26 อิทธิพลของการเร่งอนุภาคต่อโลกที่เกิดจากการปล่อยมวลสารจากชั้นคอโรนา
27 การพัฒนาการทดลองเสริมในรายวิชาฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 อนุภาคพลังงานสูงที่มากระทบโลกจากอวกาศ
29 อิทธิพลของการเร่งอนุภาคต่อโลกที่เกิดจากการปล่อยมวลสารจากชั้นคอโรนา
ปี พ.ศ. 2551
30 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
31 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และ อิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
32 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
33 อิทธิพลของการเร่งอนุภาคต่อโลกที่เกิดจากการปล่อยมวลสารจากชั้นคอโรนา
34 การสร้างสื่อผสมการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์
35 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ และอิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
ปี พ.ศ. 2550
36 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
37 อิทธิพลของลมสุริยะต่อการกระจายตัวของอนุภาคในทุกทิศทุกทาง
38 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก
39 อิทธิพลของลมสุริยะต่อการกระจายตัวของอนุภาคในทุกทิศทุกทาง
40 การวิเคราะห์สเปกตรัมการสลายของอนุภาครังสีคอสมิก
ปี พ.ศ. 2549
41 ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2548
42 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก
43 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก
44 การวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ด้วยข้อมูลจากยานอวกาศ
45 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดที่โลก
ปี พ.ศ. 2544
46 อินเจคชันฟังก์ชันของไอออนหนักที่มีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2538
47 การจำลองพัลส์ของรังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์