ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติยา แซ่ปัง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรองเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก ไรขาว และไรสองจุด
3 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบ CANON ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีไนโตรเจน
ปี พ.ศ. 2551
4 เปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกค้าง ของการใช้สารชีวภาพบาซิลัส ทูริงเยนาซีส และส่วนผสมของสารเคมีกำจัดแมลง อะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ในผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
6 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกค้างของการใช้สารชีวภาพบาซิลลัสทูริงเยนาซิ และส่วนผสมของสารเคมีกำจัดแมลงอะบาแม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ในผักคะน้า