ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติมา นุตราวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาพฤติกรรมของการเกิดฟอลต์พร้อมกันหลายจุดบนระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้สายจำหน่ายเหนือดินและใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2554
2 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
3 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
4 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
5 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
6 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
7 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
8 การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากสุนัขและแมวในจังหวัดขอนแก่น
9 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
10 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
11 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
14 การตรวจหาอัตราพาหะของเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและการหาอุบัติการของโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในคนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
15 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
16 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2540
17 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
18 การตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis และ M. Tuberculosis ในน้ำนมโคดิบและ nasal swab จากโค โดยวิธี Conventional Method
ปี พ.ศ. 2539
19 การตรวจสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโคดิบในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
20 การตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis และ M. Tuberculosis ในน้ำนมโคดิบและ nasal swab จากโค โดยวิธี Conventional Method
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การศึกษาระบาดวิทยาด้านน้ำเหลืองและอณูชีววิทยาของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสจากสุกรและคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
22 การตรวจสานปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโคดิบในจังหวัดขอนแก่น