ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิตินัย แก้วแดง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2530 1
12 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเตรียมฟิล์มบางดีบุกซัลไฟด์โดยวิธีระเหิดสารเคมีในระยะประชิดเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
2 การเตรียมฟิล์มบาง SnS ด้วยวิธีซัลเฟอไรเซชันด้วยความร้อนของฟิล์มโลหะ Sn ที่ได้จากการสปัตเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO
ปี พ.ศ. 2555
4 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CuInSe2 โดยวิธีซีลีไนเซชันเพื่อประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
5 การประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าด้านหลังชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2553
6 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2552
7 การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
8 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CdS/CdTe
ปี พ.ศ. 2551
9 การเตรียมฟิล์มบาง CdTe โดยวิธีระเหิดในระยะประชิดเพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
10 การประดิษฐ์ฟิลม์หนา CuAlO2 เพื่อเป็นชั้นดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2546
11 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง Cd1-xZnx S ที่มี Zn ในปริมาณสูงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2545
12 การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ซัลไฟด์เพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2530
13 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวนำ คอปเปอร์อินเดียนไดซีลีไนด์ (CuInSe2)