ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง
2 โครงการวิจัยการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพารา
3 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของต้นและคุณสมบัติของเนื้อไม้ และทำ Genotyping
4 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา
5 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping
6 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวและการควบคุมโรคโดยชีววิธี