ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ฐาปนีย์ ธรรมเมธา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 4
2 วรพจน์ ชอบธรรม 4
3 สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์ 4
4 ระพีพรรณ ฉลองสุข 2
5 มาเรียม นิลพันธุ์ 2
6 วสันต์ อติศัพท์ 2
7 อรวรรณ เชาวลิต 2
8 ศิริพงศ์ พยอมแย้ม 2
9 สุรัตน์ เลิศล้ำ 2
10 ปานใจ ขาวสอาด 2
11 ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ 2
12 ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 2
13 วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 1
14 กัญจนพร ภัคพาณิชย์ 1
15 สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง 1
16 วรากร หงษ์โต 1
17 เอกนฤน บางท่าไม้ 1
18 รสมาลิน วรรณวาส 1
19 ธัญญามาศ ดุษฎี 1
20 กมลทิพย์ ปฐมกนก 1
21 ณัฏฐิกา หลอดแก้ว 1
22 วาสนา โมกขพันธุ์ 1
23 ยุทธกิจ สัตยาวุธ 1
24 อภิชา แดงจำรูญ 1
25 ปรีดา ศรีลาศักดิ์ 1
26 นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ 1
27 วชิราภรณ์ ผลเรือง 1
28 วาสนา วงษ์สังข์ 1
29 กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์ 1
30 กุลยา เบญจกาญจน์ 1
31 สลิลลาวัลย์ ปัทถาพงษ์ 1
32 ธนภาส อยู่ใจเย็น 1
33 น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ 1
34 สมัครสมร ภักดีเทวา 1
35 เขมิกา กลิ่นเกษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 12
3 2552 8
4 2551 2
5 2546 2
6 2545 1
7 2532 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์สาหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้
5 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต
6 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของบริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่นอิงค์ จำกัด
7 การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
8 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 การศึกษาสภาพปัญหาและความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของอาจารย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
10 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
11 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
13 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
15 การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารและการดำเนินงานเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
16 การนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สำหรับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17 ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานร่วมกันเรื่องการสื่อสารข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
18 ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบร่วมมือ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 ผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือเรื่องจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
21 ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง Food and drink วิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกณฑ์การประเมินสื่อมัลติมีเดียกับความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
23 การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปี พ.ศ. 2546
24 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
25 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
26 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาโดยชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์ตัวอักษร
ปี พ.ศ. 2532
27 อัตราเวลาในการอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านต่างกัน