ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
2 ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกร ที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ปี พ.ศ. 2549
3 ศึกษาเปรียบเทียบการแยกทางซีรัมวิทยาของเชื้อเลปโตสไปราด้วยวิธี Cross agglutinin absorption test, immunoblotting และ microscopic agglutination test
ปี พ.ศ. 2548
4 การเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ชี้แนะ ทองแดง และสังกะสี จากน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดแบบต่าง ๆ ในฟาร์มสุกร
ปี พ.ศ. 2545
5 การหาแหล่งโรคที่ทำให้เกิดการติดต่อของโรคเลปโตสไปโรสิสในจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2544
6 การสำรวจภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือ ในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2543
7 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ