ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานิศวร์ เจริญพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
2 โปรแกรมเพื่อช่วยออกแบบการจัดวางตำแหน่งดวงโคมภายในอาคาร
ปี พ.ศ. 2545
3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป
4 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า
5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบควบคุมเสียงภายในห้องสำหรับสถาปนิก
ปี พ.ศ. 2544
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม : โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต
7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์รูปทรงและวัสดุเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
8 แนวทางการออกแบบเพื่อการประสานระบบพื้นที่โล่งในเมืองย่านธุรกิจ ถนนสีลม
ปี พ.ศ. 2543
9 การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ความต่อเนื่องของรูปทรงในสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2542
10 เกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร : การเปลี่ยนอาคารพักอาศัยเป็นอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2528
11 การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรือนชนบทยากจน กรณีตัวอย่าง: หมู่บ้านทุ่งโจ้ ลำปาง
ปี พ.ศ. 2526
12 สภาพแวดล้อมกายภาพที่อยู่อาศัยในเขตชนบทบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด จังหวัดปราจีนบุรี