ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 จริยา จริยานุกูล 1
3 มงคลวรรณ ทองสุขโขทัย 1
4 ปองจิต อ่อนเผ่า 1
5 นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ 1
6 ลี, ฮานู 1
7 นลินี บำเรอราช 1
8 อัจฉรา ประไพตระกูล 1
9 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ 1
10 จุไร วรศักดิ์โยธิน 1
11 พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ 1
12 ผกาศรี หงส์นาค 1
13 มณฑนา วัฒนถนอ 1
14 ประยุทธ กุยสาคร 1
15 ยุพดี นาคพีระยุทธ 1
16 วิรยุทธ วิเชียรโชติ 1
17 มณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์ 1
18 อาภรณ์ ทองจันทร์มูล 1
19 ประคอง กรรณสูตร 1
20 วรรณา บัวเกิด 1
21 สถิตมาส สีหสิทธิ์ 1
22 สุภาภรณ์ ศรีภิรมย์ 1
23 รังรอง นิลประภัสสร 1
24 ศุภชัย แสงปัญญา 1
25 จิตรลดา สุวัตถิกุล 1
26 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 1
27 รัตนา รัตนาสิน 1
28 พิศมร วัฒนพานิช 1
29 นุชน้อย สถิรอังกูร 1
30 เนาวรัตน์ ทรงวิทยา 1
31 สมพล ธูปบูชา 1
32 สุจริต เพียรชอบ 1
33 เนาวรัตน์ สวินทร์ 1
34 รัตนา วิชญาณรัตน์ 1
35 บุญเรือน ศิริมงคล 1
36 วิมล ดำศรี 1
37 อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์ 1
38 อรไท ผลดี 1
39 โอภาส สุกใส 1
40 อุษณีย์ เจริญฉ่ำ 1
41 เสริมแสง พันธุมสุต 1
42 วีรฉัตร วรรณดี 1
43 สามารถ ศักดิ์เจริญ 1
44 สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ 1
45 วิทยา นาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2529 1
2 2528 1
3 2526 1
4 2525 1
5 2524 3
6 2523 2
7 2522 7
8 2521 5
9 2520 3
10 2519 4
11 2518 5
12 2517 5
13 2508 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2529
1 การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
ปี พ.ศ. 2528
2 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2526
3 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยม ที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทย วิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2525
4 การวิเคราะห์หนังสืออ่านนอกเวลาประเภทสารคดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2524
5 การใช้แบบทดสอบโคลซประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 การเปรียบเทียบการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีฝึกการสะกดคำและวิธีสัมพันธ์ทักษะ
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักภาษาไทยด้วยการสอนแบบบรรยาย โดยการใช้และไม่ใช้เกมและเพลงประกอบการสอน
ปี พ.ศ. 2523
8 การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้บทร้อยกรองร่วมสมัยในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
9 การวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2522
10 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การสร้างคำไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
11 ปัญหาการวัดและประเมินผลการสอนการเรียนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 การสอนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
13 ปัญหาการสอนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
14 การสอนคติชชชนวิทยาในวิทยาลัยครูภาคใต้
15 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทยเรื่อง "อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
16 การผสมผสานภาษาศาสตร์ในบทเรียนวิชาหลักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2521
17 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำซ้อน" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
19 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำอุปมาอุปไมย" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "ลักษณะของภาษาไทย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "การอ่านเพื่อความเข้าใจ" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2520
22 การสร้างคู่มือการสอนเขียนภาษาไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
23 การสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเกาหลี ในสถาบันอุดมศึกษา
24 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "กาพย์" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2519
25 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
26 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำแผลง" ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบศูนย์การเรียน
28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518
ปี พ.ศ. 2518
29 การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
30 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ประโยคในภาษาไทย" สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอนต้น
31 การสอนมโนทัศน์และหลักเกณฑ์จากวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเรื่อง "เขาชื่อกานต์" ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
32 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สำนวนไทย" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
33 ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2517
34 หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
35 ปัญหาการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแบบประสม
36 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยในวิทยาลัยครู
37 การอ่านเอาเรื่องภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
38 ปัญหาการเขียนตัวสะกดการันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2508
39 การสำรวจปัญหาของครูใหม่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา