ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ฐปนรรต พรหมอินทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 บทบาทของพระสงฆ์ในการผลักดันให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พ.ศ.2537 - พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2552
2 การสื่อสารทางการเมืองในบริบทที่นำไปสู่การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์
3 ภาพลักษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
4 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
6 การเมืองภาคประชาชน :
7 บทบาทของวิทยุชุมชนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
8 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540