ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฐปนรรต พรหมอินทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
2 บทบาทของพระสงฆ์ในการผลักดันให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พ.ศ.2537 - พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2552
3 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
4 การสื่อสารทางการเมืองในบริบทที่นำไปสู่การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์
5 ภาพลักษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
6 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
8 การเมืองภาคประชาชน :
9 บทบาทของวิทยุชุมชนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
11 การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
12 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
13 การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
14 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
15 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2548
16 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
17 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
19 แนวปฏิบัติในการส่งเสริมจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
20 การสำรวจผลงานที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2539
21 แนวปฏิบัติในการส่งเสริมจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
22 การสำรวจผลงานที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น