ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ช่อเพชร พานระลึก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการปรับปรุงและจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก
2 แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในอาคารสาธารณะ กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2557
3 การยับยั้งภัยในอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาพื้นที่ใช้สอยและการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทกรณีศึกษา ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2554
5 การยับยั้งภัยในอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาพื้นที่ใช้สอยและการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทกรณีศึกษา ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2549
7 แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย