ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไร เผ่าสังข์ทอง 9
2 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 6
3 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 6
4 วินัศ ภูมินาถ 6
5 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 5
6 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 4
7 สมจิต อ่อนเหม 4
8 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
9 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 3
10 ยุวดี พีรพรพิศาล 3
11 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
12 อภิญญา จุฑางกูร 3
13 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
14 สานิต เก้าเอี้ยน 2
15 วายุห์ สนเทศ 2
16 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 2
17 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 2
18 รังสิมา เก่งการพานิช 2
19 นิคม แหลมสัก 2
20 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
21 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
22 ชิดชม ฮิรางะ 2
23 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
24 Chowladda Teangpook 1
25 สิริวัฒนา จิตตรีพล 1
26 สุมิตรา บุญบำรุง 1
27 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 1
28 ศิริมา ,เสพศิริ 1
29 วันเพ็ญ มีสมญา 1
30 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
31 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
32 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
33 ธีระ ทองเผือก 1
34 ศิริพงษ์ เทศนา 1
35 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
36 งามจิตร โล่วิทูร 1
37 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
38 วารุณี วารัญญานนท์ 1
39 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
40 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
41 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
42 วรพล เพ็งพินิจ 1
43 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
44 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
45 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
46 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 5
9 2545 1
10 2544 1
11 2542 1
12 2541 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
5 สารสกัด คุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดขาวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
9 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2549
10 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
11 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก
ปี พ.ศ. 2548
12 การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอกซ์ทรูชันจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก
14 แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลตำ
ปี พ.ศ. 2547
15 การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไก
19 การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2545
20 การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน
ปี พ.ศ. 2544
21 การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน
ปี พ.ศ. 2542
22 การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้
ปี พ.ศ. 2541
23 การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้