ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชโลธร เสียงใส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2548 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการประยุกต์ศาสตร์กับสถานการณ์จริงของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษา
2 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการประยุกต์ศาสตร์กับสถานการณ์จริงของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมทางกายของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP)
ปี พ.ศ. 2548
5 ความต้องการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดนครพนม