ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชโยดม สรรพศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชโยดม สรรพศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
2 อนุชา วิลัยแก้ว 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 สมชนก คุ้มพันธ์ 4
5 ธานี ชัยวัฒน์ 4
6 สุลีวรรณ ยิ้มพยัคฆ์ 4
7 สมชาย รัตนโกมุท 3
8 ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์ 2
9 วรินทิพย์ วรศักดิ์ 2
10 ชยุตม์ วะนา 2
11 โชติวัฒน์ อัมรินทร์ 2
12 วันดี ม่านศรีสุข 2
13 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
14 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
15 ทัชชมัย ทองอุไร 1
16 จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 1
17 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
18 สุรีวรรณ สมสกุล 1
19 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
20 เกรียงไกร ทำนุทัศน์, 2522- 1
21 ชาติชัย พงคพนาไกร 1
22 มานพ ครุพงศ์ 1
23 อุษณี ทวีสัตย์ 1
24 ธเนศวร์ โตระจิตต์ 1
25 ไตรรัตน์ บุญราช 1
26 งามจิต ธรรมพักตรกุล 1
27 พีรพงศ์ อัศวศิริเลิศ 1
28 ทศพล อภัยทาน 1
29 กรกรัณย์ กังพานิชกุล 1
30 กฤษดา นุรักษ์เข 1
31 วรรณพร อนันตพงศ์ 1
32 กนกพร พณิชยกุล 1
33 กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์ 1
34 วรินทร ลิ้มเลิศเจริญวนิช 1
35 ยิ่งยศ ตันทวีวงศ์ 1
36 ไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ 1
37 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
38 พิภพ ภู่เพ็ง 1
39 ชุลินทร์ นฤมิตพันธุ์เจริญ 1
40 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 1
41 ปัทม์ สภาวรัตน์ภิญโญ 1
42 พิสิฏฐ์ จตุรภัทร 1
43 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
44 พิมพร จึงสวนันทน์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 7
10 2549 1
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 5
14 2545 2
15 2543 4
16 2542 2
17 2540 1
18 2539 4
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
2 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
3 แนวทางและมาตรการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน
4 การใช้ประโยชน์ของประเทศไทยจากข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศในความตกลงเขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2557
5 บทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “กรณีศึกษาโครงการพัฒนากีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส”
ปี พ.ศ. 2555
7 ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค : ผลของเงินทุนเคลื่อนย้าย
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีน้ำมันปาล์มต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซี่ยน
10 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
11 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
12 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน
ปี พ.ศ. 2552
13 เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่
14 นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทย
15 นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันที่มีต่อสาขาเกษตรของประเทศไทย
17 ผลกระทบจากการลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย
18 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ที่มีต่อสาขาเกษตรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ
20 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินโดยวิธี Factor augmented vactor autoregressive approach
21 การศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากการจัดตั้งธนาคารอัญมณี
22 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ
23 โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง
24 โครงการการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนำเข้าที่สำคัญ
25 การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในเอเซียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2549
26 ผลกระทบของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดเงินสด กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3
ปี พ.ศ. 2548
27 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันและนโยบายการเงินแบบกฎของเทย์เลอร์ในประเทศไทย
28 การวิเคราะห์การแบ่งแยกตลาดและการใช้บริการสินเชื่อเงินสดเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2547
29 ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่
30 ระดับการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาสินค้านำเข้า : กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
31 ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก : กรณีศึกษา เซรามิคศลาดล
32 ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจกรณีประเทศไทย
33 โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง
34 โครงการการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนำเข้าที่สำคัญ
35 ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อโอกาสการเกิดวิกฤตหนี้ต่างประเทศในประเทศกำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2545
36 การทดสอบกฎของเทย์เลอร์กับนโยบายการเงินของประเทศไทย
37 ความสามารถในการก่อหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยภายใต้ความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้
ปี พ.ศ. 2543
38 เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน
39 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
40 ความสามารถของผลต่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในการพยากรณ์ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
41 ระบบ Currency Board และระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับประเทศไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินโลกในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
42 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
43 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
44 พฤติกรรมความต้องการถือเงินโดยมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ปี พ.ศ. 2539
45 ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดภาษีศุลกากรของประเทศไทย
46 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและระดับราคา อิทธิพลความล่าช้าของนโยบายการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2528-2537
47 ความเป็นไปได้ของระบบการเงินอาเซียน : บทเรียนจากระบบการเงินยุโรป
48 ปริมาณเงินที่ไม่ได้คาดการณ์และผลผลิตจริง : กรณีศึกษาประเทศไทย 2513-2537