ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชเวง สารคล่อง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อิทธิพลระดับผนังเซลล์และขนาดอนุภาคของฟางข้าวในอาหารผสมครบส่วน ที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักต่อสมรรถภาพการผลิตของโครีดนม
ปี พ.ศ. 2548
2 ผลของชนิดวัสดุรองนอนต่อผลผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนม และสุขภาพในแม่โคนม
3 การใช้เศษเหลือต้นถั่วลิสงบดทดแทนรำละเอียดในอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้ผลผลิตช่วงกลางถึงปลายของการให้น้ำนม
4 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ให้ผลผลิตปานกลาง ซึ่งได้รับฟางข้าวบดเป็นแหล่งเยื่อใย ในอาหารผสมครบส่วนในฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2547
5 อิทธิพลระดับผนังเซลล์และขนาดอนุภาคของฟางข้าวในอาหารผสมครบส่วน ที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักต่อสมรรถภาพการผลิตของโครีดนม
6 ผลของชนิดวัสดุรองนอนต่อผลผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนมและสุขภาพในแม่โคนม
ปี พ.ศ. 2546
7 ผลของชนิดวัสดุรองนอนต่อผลผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนม และสุขภาพในแม่โคนม
ปี พ.ศ. 2545
8 การใช้เศษเหลือต้นถั่วลิสงบดทดแทนรำละเอียดในอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้ผลผลิตช่วงกลาง ถึงปลายของการให้น้ำนม
9 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ให้ผลผลิตปานกลาง ซึ่งได้รับฟางข้าวบดเป็นแหล่งเยื่อใย ในอาหารผสมครบส่วนในฤดูแล้ง
10 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
11 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
12 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส