ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์(ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2560
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม
4 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพแล้งและดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาผลของการ knockout ยีน 2AP และ OsBadh1 ที่มีต่อความหอมใน Arabidopsis และข้าว
7 การวิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว
ปี พ.ศ. 2554
8 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
ปี พ.ศ. 2541
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูง