ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูเวช ชาญสง่าเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูเวช ชาญสว่าเวช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 3
3 สมชาย พัวจินดาเนตร 3
4 ปารเมศ ชุติมา 3
5 จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ 2
6 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 2
7 สุรพล ภู่วิจิตร 2
8 ภิญโญ มีชำนะ 2
9 สง่า ตั้งชวาล 2
10 ปัณณรส รุ่งน้อย 1
11 กิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ 1
12 เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- 1
13 วรพจน์ มีถม 1
14 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
15 ตวงทอง เวศนารัตน์ 1
16 นภาพร นิลนที 1
17 วิชา เสรีวัฒนนุกูล 1
18 สุภาวดี นาคะเจริญ 1
19 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
20 เขจร พงษ์ธรรมรักษ์ 1
21 วรโชค ไชยวงศ์ 1
22 บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 1
23 พงค์ศานติ์ อภิรติเกียรติ 1
24 ภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 1
25 สหพล บูรสุขสวัสดิ์ 1
26 อรณิชา อนุชิตชาญชัย 1
27 ภัทรา หิตตราวัฒน์ 1
28 มงคล สมหมายไชยา 1
29 ธนา บุญประสิทธิ์ 1
30 นพดล ห้อธิวงค์ 1
31 กิตติรัตน์ ลีละหุต 1
32 กาญจนา กาญจนสุนทร 1
33 เจริญ โอวาทวรวรัญญู 1
34 ชัชวาลย์ ตันตระกูล 1
35 นภาพร วิภาวิวัฒน์ 1
36 อภิชาติ จำปา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2548 1
3 2547 2
4 2546 4
5 2545 2
6 2544 1
7 2543 4
8 2542 3
9 2541 2
10 2539 5
11 2538 1
12 2537 1
13 2536 2
14 2535 1
15 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การเปรียบเทียบบริษัทมหาชนในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
2 การจัดทำแผนการผลิตและใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2548
3 การวิเคราะห์สูตรคำนวณมูลค่าการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนในอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์ระบบคะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ปี พ.ศ. 2546
6 การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์
7 ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย
8 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
10 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ
11 การพัฒนาระบบการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนการผลิตจริงสำหรับก้านต่อพวงมาลัย
ปี พ.ศ. 2544
12 การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนา : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
14 ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
15 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ของวาล์วควบคุม
16 การจัดทำแผนการผลิตและใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2542
17 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : แนวทางสำหรับประเทศไทย
18 การประสานงานเพื่อพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ในโรงงานสิ่งทอ โดยวิธีการวิศวกรรมควบคู่แบบทีมงาน
19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อไอเสียรถยนต์
ปี พ.ศ. 2541
20 โครงการวิจัย การบริหารการเพิ่มผลผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออนาคต
21 การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2539
22 การเลือกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา
23 เกณฑ์การประเมินข้อเสนอทำโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
24 แบบจำลองผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนต่อโครงการลงทุน ในอุตสาหกรรม
25 ระบบตัดสินใจเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
26 ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซี ชนิดยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2538
27 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตของโรงงานตู้เย็น สำหรับมาตรฐาน มอก. 9000
ปี พ.ศ. 2537
28 ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณหลายช่วงเวลา ภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2536
29 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์
30 การออกแบบระบบค่าแรงงานจูงใจในการผลิตเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2535
31 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจทางธุรกิจและอุตสาหกรรมจากแง่มุมทางวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
32 การศึกษาปัญหาในโรงงานขนาดย่อยและขนาดกลาง (อุตสาหกรรมรถไถนา)