ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูเวช ชาญสง่าเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูเวช ชาญสว่าเวช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 3
3 สมชาย พัวจินดาเนตร 3
4 ปารเมศ ชุติมา 3
5 สุรพล ภู่วิจิตร 2
6 สง่า ตั้งชวาล 2
7 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 2
8 จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ 2
9 ภิญโญ มีชำนะ 2
10 นภาพร วิภาวิวัฒน์ 1
11 พงค์ศานติ์ อภิรติเกียรติ 1
12 ธนา บุญประสิทธิ์ 1
13 สหพล บูรสุขสวัสดิ์ 1
14 ชัชวาลย์ ตันตระกูล 1
15 นพดล ห้อธิวงค์ 1
16 วิชา เสรีวัฒนนุกูล 1
17 ภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 1
18 วรพจน์ มีถม 1
19 อภิชาติ จำปา 1
20 กาญจนา กาญจนสุนทร 1
21 กิตติรัตน์ ลีละหุต 1
22 เจริญ โอวาทวรวรัญญู 1
23 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
24 กิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ 1
25 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
26 ปัณณรส รุ่งน้อย 1
27 ตวงทอง เวศนารัตน์ 1
28 เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- 1
29 บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 1
30 วรโชค ไชยวงศ์ 1
31 มงคล สมหมายไชยา 1
32 ภัทรา หิตตราวัฒน์ 1
33 สุภาวดี นาคะเจริญ 1
34 นภาพร นิลนที 1
35 เขจร พงษ์ธรรมรักษ์ 1
36 อรณิชา อนุชิตชาญชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2547 2
4 2546 4
5 2545 2
6 2544 1
7 2543 3
8 2542 3
9 2541 2
10 2539 5
11 2538 1
12 2537 1
13 2536 2
14 2535 1
15 2526 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การเปรียบเทียบบริษัทมหาชนในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
ปี พ.ศ. 2548
2 การวิเคราะห์สูตรคำนวณมูลค่าการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนในอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2547
3 การวิเคราะห์ระบบคะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ปี พ.ศ. 2546
5 การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์
6 ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย
7 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
9 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ
10 การพัฒนาระบบการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนการผลิตจริงสำหรับก้านต่อพวงมาลัย
ปี พ.ศ. 2544
11 การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา
ปี พ.ศ. 2543
12 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนา : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
13 ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
14 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ของวาล์วควบคุม
ปี พ.ศ. 2542
15 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : แนวทางสำหรับประเทศไทย
16 การประสานงานเพื่อพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ในโรงงานสิ่งทอ โดยวิธีการวิศวกรรมควบคู่แบบทีมงาน
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อไอเสียรถยนต์
ปี พ.ศ. 2541
18 โครงการวิจัย การบริหารการเพิ่มผลผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออนาคต
19 การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2539
20 การเลือกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา
21 เกณฑ์การประเมินข้อเสนอทำโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
22 แบบจำลองผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนต่อโครงการลงทุน ในอุตสาหกรรม
23 ระบบตัดสินใจเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
24 ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซี ชนิดยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2538
25 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตของโรงงานตู้เย็น สำหรับมาตรฐาน มอก. 9000
ปี พ.ศ. 2537
26 ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณหลายช่วงเวลา ภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2536
27 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์
28 การออกแบบระบบค่าแรงงานจูงใจในการผลิตเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2535
29 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจทางธุรกิจและอุตสาหกรรมจากแง่มุมทางวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
30 การศึกษาปัญหาในโรงงานขนาดย่อยและขนาดกลาง (อุตสาหกรรมรถไถนา)