ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชูเกียรติ ลีสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 กระบวนการปรับเปลี่ยนระหว่างเกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
2 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
3 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
4 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5 องค์กำหนดความต้องการของผู้รับบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2537
6 องค์กำหนดความต้องการของผู้รับบริการ และประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2535
7 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8 ระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ
9 ระบบการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ
10 ระบบการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
11 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531
ปี พ.ศ. 2532
12 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531
ปี พ.ศ. 2531
13 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานจริง สภาพการปฏิบัติงานที่ต้องการและสภาพปัญหาอุปสรรคของโครงการรับบริจาคหนังสือสู่ชนบท
ปี พ.ศ. 2529
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพเกี่ยวกับตนเองกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของผู้สูงอายุในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา